Středa 5. listopad 2014

 

4.1. Systém výuky

  Výuka podle ŠVP probíhá v 1. – 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období:

  1. období 1. – 3. ročník
  1. období 4. – 5. ročník
  1. období 6. – 9. ročník. – toto období neprobíhá na naší škole

ŠVP na základě RVP vymezuje orientační výstupy na konci 1. období a závazné výstupy na konci 2. období.

Základní vyučovací jednotkou je vyučovací hodina (45 min). Rozvrh hodin v týdnu není v ŠVP chápán jako dogma. Učitelé  si mohou po dohodě s vedením školy rozvrhnout denní (týdenní) program výuky při zachování časových proporcí jednotlivých předmětů v týdnu. Kromě vyučovací hodiny lze realizovat výuku i jiným typem vyučovací jednotky s odlišným časovým úsekem  při dodržení zásad hygieny školní práce (přestávky, relaxace apod.),. Při realizaci dílčích školních programů a projektů je nutné respektovat závaznost minimálních hodinových dotací pro jednotlivé vyučovací předměty v daném ročníku.

Metody a formy výuky ŠVP nestanovuje závazně – nechává na vyučujícím, aby pro dosažení očekávané kompetence zvolil sám takové metody a formy výuky, které budou vést k očekávanému efektu. Použité formy a metody by měly v dětech vyvolávat touhu po poznávání, provokovat jejich zvědavost, stimulovat kladné rysy lidské povahy a měly by vždy směřovat k získání určité aktivní dovednosti. Respektování osobnosti dítěte a uplatňování principu pozitivní motivace by měly být neodmyslitelnými prvky práce vyučujícího.

4.2 Přehled vyučovacích předmětů

 Vyučovací předměty na I. stupni

Zkratka

Název vyučovacího předmětu

Poznámky k vyučovacímu předmětu

Vzdělávací obor

Vzdělávací oblast

 

Čj

Český jazyk

Povinný předmět v 1.- 5. ročníku.

Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace

 

Aj

Anglický jazyk

Povinný cizí jazyk vyučovaný od 3. ročníku.

Cizí jazyk

         

M

Matematika

Povinný předmět v 1. - 5. ročníku. 

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace

 

Vt

Výpočetní technika

Povinný předmět ve 5. ročníku.

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie

 

Prv

Prvouka

Povinný předmět v 1. - 3. ročníku.

Člověk a jeho svět

Člověk a jeho svět

 

Vl,Př

Vlastivěda, Přírodověda

Povinný předmět ve 4. - 5. ročníku.

Hv

Hudební výchova

Povinný předmět pro žáky tříd v 1. - 5. ročníku.

Hudební výchova

Umění a kultura

Člověk a svět práce

 

Vv

Výtvarná výchova

Povinný předmět pro žáky tříd v 1. - 5. ročníku.

Výtvarná výchova

Pracovní činnosti

Povinný předmět pro žáky tříd v 1. - 5. ročníku.

Člověk a svět práce

Člověk a svět práce

Tv

Tělesná výchova

Povinný předmět pro žáky tříd v 1. - 5. ročníku.

Tělesná výchova

Člověk a zdraví