Pátek 7. listopad 2014

4. Učební plán                
Vzdělávací oblasti Předměty 1.stupeň        
        1. - 5.ročník      
        Časová dotace      
        1. 2. 3. 4. 5.  
                   
Jazyk a jazyková Český jazyk 7+2 7+2 7+1 7 7 35+5
komunikace                
    Anglický jazyk     3 3+1 3+1 9+2
Matematika a její Matematika 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 20+5
aplikace                  
Informační a komuni- Výpočetní technika         1 1
kační technologie                
                   
Člověk a jeho svět Prvouka   2 2 2     6
    Přírodověda       1+1 1+1 2+2
    Vlastivěda         2 2 4
Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 1 5
                   
    Výtvarná výchova 1 1 2 2 1 7
                   
Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10
                   
Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5
                   
Průřezová témata               0
                   
Disponibilní časová dotace     3 3 2 3 3 14
                   
Celková povinná     21 21 24 26 26 104+14
časová dotace               118