Čtvrtek 30. říjen 2014

5. Učební osnovy
 5.1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazykové komunikace
 5.1.1 Vzdělávací obor Český jazyk a literatura
 NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: ČESKÝ JAZYK
 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové vymezení:

Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. V předmětu Český jazyk je realizován obor Český jazyk a literatura.

Vyučovací předmět zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k podstatným znakům všeobecné kulturnosti a vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí, vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání. Dovednosti získané v předmětu jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou zásadní i pro úspěšné osvojování poznatků ve všech dalších předmětech. Do výuky je zařazena dopravní výchova (Dopravní výchova – Příloha 1), žáci se seznamují se světem financí (Finanční gramotnost – Příloha 2), osvojují si bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých životních situacích (Ochrana člověka za mimořádných událostí – Příloha 3).

Obsah předmětu má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohová výchova, Jazyková výchova a Literární výchova. Jednotlivé složky se vzájemně prolínají.

Komunikační a slohová výchova naučí žáka vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, ústně se vyjadřovat, rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu, naučí žáka analyzovat text a kriticky posoudit jeho obsah. Naučí žáka vytvářet rozmanité stylistické žánry, posuzovat jazykové prostředky a kompozici textu.

Jazyková výchova předá žákovi vědomosti a dovednosti potřebné k osvojení spisovné podoby českého jazyka. Povede žáka k přesnému a logickému myšlení, k přehlednému a srozumitelnému vyjadřování v ústní i písemné formě. Český jazyk se               od počátku vzdělávání stane nástrojem získávání většiny informací, veškerého poznávání a pochopení jazyka jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání. Dále je nástrojem rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti.

V literární výchově žák pozná prostřednictvím četby základní literární druhy a žánry, jejich specifické znaky a naučí se formulovat vlastní názor na literární dílo. Získá čtenářské návyky, schopnosti interpretace literárního textu a vlastní tvořivé produkce. Dospěje k poznatkům a prožitkům, které pozitivně ovlivní jeho postoje a obohatí jeho duchovní život.

Časové vymezení:
 1. ročník – 9 hodin

 2. ročník – 9 hodin

 3. ročník – 8 hodin

 4. ročník – 7 hodin

 5. ročník – 7 hodin.

 Organizační vymezení:

Výuka probíhá ve třídě, doplněna besedami a exkurzemi.

Průřezová témata:

 Osobnostní a sociální výchova (OSV)

Osobnostní rozvoj

OSV 1 Rozvoj schopností a poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovednosti zapamatování;

řešení problémů; dovednosti pro učení a studium

OSV 2 Sebepoznání a sebepojetí: moje tělo, co o sobě vím a co ne, můj vztah ke mně samému, moje vztahy k druhým lidem

OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace: cvičení sebekontroly, sebeovládání ,vůle; organizace vlastního času, plánování učení a studia; stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení

OSV 4 Psychohygiena: hledání pomoci při potížích, dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému

Sociální rozvoj

OSV 6 Poznávání lidí: vzájemné poznávání ve třídě

OSV 7 Mezilidské vztahy: péče o dobré vztahy, vztahy a naše třída

OSV 8 Komunikace: cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání; dovednosti pro verbální i neverbální sdělování

(řeč těla a slov, technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování), specifické komunikační dovednosti; dialog;

komunikace v různých situacích; efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi

a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace; pravda, lež a předstírání v komunikaci

OSV 9 Kooperace: rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro kooperaci

 Multikulturní výchova (MkV)

MkV 1 Kulturní diferenciace: poznávání vlastního kulturního zakotvení

MkV 2 Lidské vztahy: vztahy mezi kulturami, vzájemné obohacování, ale i jejich rozdílnosti, právo všech žít společně a podílet se

na spolupráci

MkV 4 Multikulturalita: vstřícný postoj k odlišnostem

 Environmentální výchova (EV)

EV 4 Vztah člověka k prostředí: naše obec, náš životní styl, prostředí a zdraví

 Mediální výchova (MV)

MV 1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě; rozlišování zábavních

prvků ve sdělení od informativních a společensky významných; hodnotící prvky ve sdělení; hledání rozdílů mezi informativním,

zábavním a reklamním sdělením; chápání podstaty mediálního sdělení a objasňování jeho cílů a pravidel; identifikování základních orientačních prvků v textu

MV 5 Fungování a vliv médií ve společnosti: vliv a role médií v každodenním životě

 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS)

VMEGS 1 Evropa a svět nás zajímá: zvyky a tradice národů Evropy, zážitky a zkušenosti z Evropy, naši sousedé

5.1.1.2 Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Český jazyk              

 Výuka přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka takto:

 Kompetence k učení

 Učitel:

 • vede žáky k zvládnutí a využití způsobů, metod a strategií efektivního učení tím, že dostane prostor pro naslouchání, čtení, ústní i písemný projev a tvořivé činnosti,

 • vede žáky k práci s informacemi, jejich třídění a uvádění do širších souvislostí.

 Žák:

 • učí se hrou, pracuje v týmu ve vzdělávacích projektech,

 • pracuje s chybou a uplatní všestrannou vlastní prezentaci,

 • učí se poznávat smysl a cíl učení tím, že mu je poskytována možnost aktivní účasti na učení, své poznatky a dovednosti aplikuje do praktického života a tvůrčích činností,

 • získává pozitivní vztah k učení tím, že je rozvíjena vnitřní motivace k učení /známky a přijímací zkoušky nejsou tím nejdůležitějším/, tzn. že prakticky poznává užitečnost vzdělání ve svém životě,

 • posoudí vlastní pokrok v učení tím, že uplatňuje sebehodnocení a hodnocení spolužáků.

Kompetence k řešení problémů

 Učitel:

 • předkládá simulované problémy i skutečné problémy ze života v nejrůznějších jazykových, slohových i literárních textech     a při interpretaci textu učí žáka problém řešit,

 • vede k organizování a řízení skupinové, projektové i dramatizační činnosti a k mimoškolním aktivitám,

 • vede k praktickému řešení problémů.

Žák:

 • rozpozná a pochopí problém, hledá jeho příčiny,

 • vyhledává informace o vhodných způsobech řešení a navrhuje vlastní řešení,

 • vyslovuje svůj názor, obhajuje jej, vyvozuje závěr a uvědomuje si odpovědnost za své rozhodnutí,

 • sám vyhledává problémové situace v textech i v životních příbězích a řeší je při nácviku a tvorbě zpráv, rozhovorů, diskuse, kritiky, úvahy a při práci s dalšími publicistickými styly i literárními ukázkami.

Kompetence komunikativní

Učitel:

 • zapojuje žáky do rozhovorů, diskusí,

 • učí žáky formulovat myšlenky a prezentovat je

 • rozvíjí u žáka komunikační dovednosti.

Žák:

 • učí se formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu,

 • vyjadřuje se výstižně a kultivovaně v mluveném i psaném projevu,

 • využívá informační a komunikační prostředky pro účinnou komunikaci,

 • obhajuje, navrhuje, prezentuje svou práci zejména v samostatných i týmových projevech ústních i písemných, při jazykovém, slohovém i literárním poznávání, při speciálních mluvních cvičeních, tvorbě vlastních       literárních prací, při besedách o knihách, filmech i výstavách, v publikační činnosti, při veřejných vystoupeních ve škole i mimo ní,

 • rozvíjí komunikační dovednosti a využívá širší informační systém – internet a veřejná media.

Kompetence sociální a personální

 Učitel:

 • vede žáka k práci v týmu, často zařazuje skupinovou práci,

 • vede žáka k aktivitě, sebehodnocení,

 • zapojuje žáka do projektových programů,

 • vede žáka k přispění tvořit přátelský třídní kolektiv.

Žák:

 • spolupracuje ve skupině, přijímá svou roli, přispívá k dobrému výsledku práce skupiny,

 • je ohleduplný k práci druhých a přispívá k vytváření dobrých mezilidských vztahů,

 • zapojuje se do projektů a tím posiluje vlastní sebevědomí a sebeúctu.

 Kompetence občanské

 Učitel:

 • získává žáka pro účast v různých soutěžích,

 • umožnuje žákovi účastnit se školních i mimoškolních veřejných vystoupení,

 • vede žáka k pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa.

Žák:

 • respektuje názory a přesvědčení druhých a odmítá útlak a násilí,

 • ocení naše kulturní a historické dědictví,

 • projevuje pozitivní postoje k uměleckým dílům,

 • má smysl pro kulturu a tvořivost,

 • zapojuje se do kulturního dění, poznává osudy národů a jednotlivců, čte literární texty s občanskou tematikou.

Kompetence pracovní

Učitel:

 • vede žáka k pracovitosti a zodpovědnosti,

 • učí dodržovat hygienické normy při čtení, psaní a učení vůbec,

 • učí výsledky své práce využívat ve svém životě, v životě třídy, školy i rodiny,

 • upevňuje žákovo sebevědomí, aby prožíval sebeuspokojení a přesvědčil se, že „ bez práce nejsou koláče“.

Žák:

 • využívá znalosti, zkušenosti a dovednosti k vlastnímu rozvoji a přípravě na budoucnost,

 • dodržuje hygienické normy při čtení, psaní a učení vůbec.

5.1.1.3 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk          
 

ČESKÝ JAZYK - 1. ROČNÍK

 
 

Školní ročníkový výstup

Učivo

Průřezová témata,

mezipředmětové vztahy            

 
   
   

Komunikační a slohová výchova 

  OSV 1, OSV 3, OSV 4, OSV 7,

 
 

- čte hlasitě jednoduché věty

 • hlasité čtení 

   
 

- opakuje přečtené věty, vysvětlí jejich obsah

 • interpretace textu 

 OSV 8

 
 

- rozumí jednoduchým slovním pokynům

 • pravidla komunikace - srozumitelnost, slušnost

   
 

- zaměří pozornost a naslouchá

 • uspořádání slov ve větě 

   
 

- opakuje správně složitá slova

 • komunikační žánry – pozdrav, oslovení, omluva,

prosba, vyprávění 

   
 

- mluví pomalu, srozumitelně

   
 

- odstraňuje ze svého slovníku nevhodná slova

 • hygiena psaní – správné sezení 

   
 

- vypráví v rozsahu minimálně 2 vět

 • průpravná cvičení 

   
 

- používá základní hygienické návyky spojené se psaním

 • psaní písmen a číslic 

   
 

- píše čáry, oblouky, ovály, kličky, vlnovky

 • psaní slabik, slov, vět 

   
 

- píše psací písmena velké a malé abecedy; číslice 0 - 9

 • přepis, opis, diktát 

   
 

- píše slabiky, jednoduchá slova a věty

 • práce s textem 

   
 

- přepíše tiskací písmo do psané podoby

     
 

- přepisuje, opisuje, píše v diktátu slov a jednoduchých vět

     
 

- napíše správně své jméno a příjmení

     
 

- po poslechu seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti

     
 

- vypráví podle obrázkové osnovy

     
   

Jazyková výchova 

   
 

- k hlásce přiřadí správné písmeno a písmenu hlásku

 • čtení 

   
 

- skládá slabiky, slova, jednoduché věty; rozkládá věty na slova,

       slova na slabiky, slabiky na hlásky

 • rozvoj fonetického sluchu 

   
 
 • sluchová analýza a syntéza 

   
 

- píše velká písmena u vlastních jmen, na začátku věty 

 • psaní velkých písmen

   
   

Literární výchova 

   
 

- čte a přednáší říkadla, krátké básničky

 • říkadla, básničky, pohádky, vyprávění 

   
 

- vyjadřuje své pocity z přečteného textu

 • pohybové a výtvarné vyjadřovací techniky

   
 

- naslouchá vyprávěním a pohádkám

 • dramatizace 

   
 

- dramatizuje pohádku, příběh

     

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

 

Školní ročníkový výstup

Učivo

Průřezová témata,

mezipředmětové vztahy                                                                                                                                                                                                                                

 
 
 

Komunikační a slohová výchova 

   

- čte s porozuměním jednoduché texty nahlas i potichu

 • čtení 

   

- porozumí jednoduchým slovním i písemným pokynům

 • práce podle zadání 

   

- při rozhovoru respektuje role mluvčího ´ posluchače

 • pravidla komunikace – role, struktura rozhovoru 

 OSV 1, OSV 3, OSV 4, OSV 7,

 

- opravuje nesprávně vyslovená slova

 • práce se slovem 

 OSV 8,

 

– při mluveném projevu správně dýchá

 • komunikační žáry – vzkaz, poděkování, rozhovor

 MkV 1

 

- užívá základní komunikační žánry

 • hygiena psaní – držení psacího náčiní, hygiena zraku

 • psaní normovaného písma a číslic

 • psaní krátkých textů 

   

- vypráví v rozsahu minimálně 4 vět

- dodržuje základní hygienické návyky spojené se psaním

 

- píše písmena a číslice podle normy psaní

 • přepis, opis, diktát

   

- spojuje písmena a slabiky

 • psaní velkých písmen

   

- přepisuje, opisuje, píše v diktátu

 • práce s textem a ilustracemi

   

- vytváří jednoduché věty a texty, zachovává mezery

     

- napíše správně svou adresu

     

- vypráví podle obrázkové osnovy

     

- na základě přečteného textu seřadí ilustrace podle dějové

         posloupnosti

     
   
       
 

Jazyková výchova 

   

- hláskuje slova

 • rozvoj fonetického sluchu - hry se slovy

   

- využívá stavby slova k dělení slov na konci řádku

 • sluchová analýza a syntéza 

   

- porovnává význam slov opačných, souřadných, podřadných a

       nadřazených

 • dělení slov

 • význam slov 

   

- v textu vyhledá slovo označující věc, děj

 • slovní druhy

   

- vyjmenuje slovní druhy; rozlišuje podstatná jména, slovesa,

       předložky, nejfrekventovanější spojky

 • věta, souvětí

 • pořádek slov ve větě

   

- užívá v mluveném projevu správné tvary podst. jmen, sloves

 • měkké a tvrdé souhlásky, znělé a neznělé souhlásky na konci a uvnitř slov

   

- spojuje věty v jednoduchá souvětí vybranými spojkami

 • psaní velkých písmen - vlastní jména osob, zvířat

   

- vytváří ze slov smysluplné věty

 • abeceda

   

- rozliší druhy vět podle postoje mluvčího

     

- odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých souhláskách

     

- odůvodňuje a píše správně dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě

       mimo morfologický šev

     
 

Literární výchova 

   

- čte a přednáší vybrané jednoduché texty

 • říkadla, básničky, pohádky, vyprávění

   

- vyjadřuje své pocity z přečteného textu

 • různé vyjadřovací techniky 

   

- rozliší veršovaný a prozaický text

 • próza ´ poezie 

   

- pracuje s textem (vyhledává slova podle zadání, vytváří

       alternativní text k přečtenému)

 • tvořivá práce s textem 

   
               

 

ČESKÝ JAZYK - 3. ROČNÍK

 

Školní ročníkový výstup

Učivo

Průřezová témata,

mezipředmětové vztahy                                                                                                                                                                                                                        

 
 
 
 

Komunikační a slohová výchova

OSV 1, OSV 3, OSV 4, OSV 6, OSV 7, OSV 8,

 

- čte plynule s porozuměním jednoduché texty

 • praktické čtení

MkV 1

 

- porozumí složitějším slovním nebo písemným pokynům

 • práce podle zadání

   

- při rozhovoru respektuje základní komunikační pravidla

 • pravidla komunikace

   

- pečlivě vyslovuje; nesprávně vyslovená slova opraví

 • technika mluveného projevu - výslovnost, dýchání,

tvorba hlasu

   

- při mluvení správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

   

- využívá základní komunikační formy v běžných životních situacích

 • komunikační žánry: vyprávění (pohádka, povídka), popis

rozhovor

 • hygiena psaní a technika psaní

   

- krátce, souvisle vypráví, co prožil

   

- dodržuje základní hygienické návyky spojené se psaním

   

- kontroluje svůj písemný projev

 • psaní

   

- píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení

 • žánry písemného projevu: blahopřání, pohlednice, dopis

   

- seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti, vypráví podle nich            

 • práce s textem a ilustracemi - vyprávění

   
 

Jazyková výchova

   

- rozlišuje samohlásky dlouhé ´ krátké

 • zvuková stránka jazyka

 • význam slov - slova příbuzná

   

- porovnává význam vybraných slov, vyhledá v textu slova příbuzná

 

- třídí a porovnává slova označující věc, děj, okolnost, vlastnost

     

- rozlišuje slovní druhy v základním tvaru

 • zobecněný význam slov

 

   

- užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary přídavných jmen      

 • slovní druhy - vyhledávání, rozlišování, třídění

   

- spojí věty v jednoduché souvětí vhodnými spojkami, spoj. výrazy

 • základy gramatiky přídavných jmen

   

- sestaví a správně intonačně přečte jednoduchou oznamovací,

       rozkazovací, tázací a přací větu

 • věta, souvětí, spojky a spojovací výrazy

 • tvorba vět a jejich intonace

   
   

- odůvodňuje a správně píše i/y ve vyjmenovaných slovech

 • vyjmenovaná slova

   

- píše velká písmena v typických případech místních názvů

 • psaní velkých písmen - místní názvy

   
 

Literární výchova

   

- čte a přednáší vybrané jednoduché literární texty ve vhodném tempu

       a frázování

 • čtení a přednes (říkadla, básničky, pohádky, vyprávění)

   
   

- vyjadřuje své pocity z přečteného textu

 • zážitkové čtení

   

- odliší na základě charakteristických znaků pohádku od ostatních

       vyprávění

 • pohádka ´ povídka (charakteristické znaky)

   
     

- pracuje tvořivě s literárním textem podle zadání

 • tvořivá práce s textem

   
       

 

ČESKÝ JAZYK - 4. ROČNÍK

 

Školní ročníkový výstup

Učivo

Průřezová témata,

mezipředmětové vztahy                                                                                                                                                                                                            

 
 
 
 

Komunikační a slohová výchova

OSV 1, OSV 3, OSV 4, OSV 6, OSV 7, OSV 8, OSV 9, EV 4

 

- čte s porozuměním jednoduché texty

 • praktické čtení

MV 1, VMEGS 1

 

- vyhledá a zapíše klíčová slova ve vybraném textu

 • věcné čtení - klíčová slova

   

- posoudí úplnost a neúplnost jednoduchého sdělení

 • komunikační žánry: vzkaz, zpráva, oznámení

   

- reprodukuje obsah jednoduchého, krátkého sdělení

     

- vede správně telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku

 • pravidla telefonické komunikace

   

- volí vhodně intonaci a přízvuk podle svého komunikačního záměru

 • technika mluveného projevu - intonace a přízvuk

   

- rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost

 • spisovná, nespisovná výslovnost

   

- píše obsahově správně krátké, jednoduché komunikační žánry

 • žánry písemného projevu - omluvenka, zpráva

   

- sestaví jednoduchou osnovu a vypráví podle ní

 

     
       
 

Jazyková výchova

   

- porovnává význam slov

 • význam slov - slova významově stejná, podobná

   

- označí/najde kořen slova

 • stavba slova - kořen

   

- určuje slovní druhy plnovýznamových slov

 • tvarosloví - slovní druhy

   

- rozlišuje spisovná a nespisovná slova

 • slovní zásoba - slova spisovná a nespisovná

   

- vyhledá ve větě základní stavební dvojici

 • skladba - základní skladební dvojice

   

- rozliší větu jednoduchou a souvětí

 • skladba - věta jednoduchá, souvětí

   

- při spojování jednoduchých vět do souvětí používá vhodných

         spojovacích výrazů

     
     

- aplikuje znalost vyjmenovaných slov při psaní i/y po obojetných

         souhláskách

 • lexilální pravopis

   
     
       
 

Literární výchova

   

- vyjádří své dojmy z četby různými způsoby

 • zážitkové čtení a tvořivé činnosti

   

- podle svých individuálních schopností volně reprodukuje vybraný

      text

 • čtení a reprodukce textu

   

- rozlišuje vybrané typy uměleckých a neuměleckých textů

 • próza, poezie, dramatický text

   

- používá vybrané základní literární pojmy pro jednoduchý rozbor

       literárních textů

 • základní literární pojmy

   
     
       

 

ČESKÝ JAZYK - 5. ROČNÍK

 

Školní ročníkový výstup

Učivo

Průřezová témata,

mezipředmětové vztahy                                                                                                                                                                                                            

 
 
 
 

Komunikační a slohová výchova

OSV 1, OSV 3, OSV 4, OSV 6,

 

- čte s porozuměním jednoduché texty potichu i nahlas

 • praktické i věcné čtení a naslouchání

OSV 7, OSV 8, OSV 9, EV 4,     MV 1, MV 5,

 

- vyhledá a zapíše klíčová slova ve vybraném textu

 • komunikační žánry: vzkaz, zpráva, oznámení

MkV 1, MkV 2, MkV 4, VMEGS 1

 

- posoudí úplnost a neúplnost jednoduchého sdělení

 • pravidla dialogu

   

- reprodukuje obsah jednoduchého, krátkého sdělení

 • technika mluveného projevu - tempo, pauzy

   

- vede správně dialog

 • vyjadřování závislé na komunikační situaci

   

- vyhledá reálný základ v reklamě a porovná ho s prezentací

         reklamy

 • písemný projev - oznámení, pozvánka, inzerát

   

- volí vhodně tempo a pauzy podle svého komunikačního záměru

     

- rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji využívá

         podle komunikační situace

     
     

- píše obsahově i formálně správně krátké, jednoduché komunikační

         žánry

     
     

- sestaví osnovu; vypráví podle ní nebo napíše krátké vyprávění

     
       
 

Jazyková výchova

   

- porovnává význam slov

 • význam slov - slova vícevýznamová

   

- označí/najde ve slově část příponovou, předponovou a koncovku

 • stavba slova - část příponová, předponová a koncovka

   

- využívá správné gramatické tvary plnovýznamových slov

 • tvarosloví - tvary slov

   

- rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary

 • slov. zásoba - nespisovné tvary spisovných slov

 

- v neúplné základní stavební dvojici označí základ věty

 • skladba - neúplná základní skladební dvojice

   

- vhodně změní větu jednoduchou v souvětí; obměňuje

       spojovací výrazy podle potřeby projevu

 • skladba - věta jednoduchá, souvětí

   
   

- píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách

 • lexikální pravopis

   

- aplikuje základní příklady syntaktického pravopisu

 • syntaktický pravopis - shoda přísudku s holým podmětem

   
       
 

Literární výchova

   

- zaznamenává své dojmy z četby

 • zážitkové čtení a naslouchání

   

- podle svých individuálních schopností vytváří literární text na dané

       téma

 • tvořivé činnosti s literárním textem

   
 • poslech literárních textů

   

- rozlišuje vybrané typy uměleckých a neuměleckých textů

 • próza, poezie, dramatický text

   

- používá vybrané základní literární pojmy pro jednoduchý rozbor

       literárních textů

 • základní literární pojmy