Středa 29. říjen 2014

5.1 Vzdělávací obsah Jazyk a jazyková komunikace
5.1.2 Vzdělávací obor Cizí jazyk
NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU:   ANGLICKÝ JAZYK
5.1.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové vymezení:

 Vyučovací předmět Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Cizí jazyk.

           Hlavním cílem Anglického jazyka je vést žáka k získání dobré úrovně jazykové kultury cizího jazyka, která patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Anglický jazyk je  jedním z jazyků, který proniká do každodenního života v naší republice. Setkáváme s ním prostřednictvím nápisů na zboží, v kinech, populární hudbě a také při práci na počítači. Snažíme se tedy vybavit žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožní správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat.

Na 1. stupni je výuka anglického jazyka orientována na seznámení žáků se základní slovní zásobou, jednoduchou gramatikou a především s poslechem a jednoduchou konverzací v jazyce. U žáků s SPU je kladen důraz především na mluvený projev a dovednost dorozumět se. Všichni žáci mohou využívat konzultačních hodin své vyučující.

 Časové vymezení:
 1. ročník – 0 hodin

 2. ročník – 0 hodin

 3. ročník – 3 hodiny

 4. ročník – 4 hodiny

 5. ročník – 4 hodiny.

 Organizační vymezení:

Výuka probíhá ve třídě.

Průřezová témata:

 Osobnostní a sociální výchova (OSV)

Osobnostní rozvoj

OSV 1 Rozvoj schopnosti poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů, dovednosti pro učení a studium.

OSV 2 Sebepoznání a sebepojetí: informace o mé osobě, zdravé a vyrovnané sebepojetí

OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace: regulace vlastního chování, organizace vlastního času, plánování učení a studia, stanovení vlastních cílů

OSV 8 Komunikace: řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, pravda, lež a předstírání v komunikace, komunikace v různých situacích

 Environmentální výchova (EV)

EV 1 Ekosystémy: les, pole, vodní zdroje, lidské sídlo, kulturní krajina

 Multikulturní výchova (MkV)

MkV 1 Kulturní diferenciace: zvyky a tradice, písně a poezie anglicky mluvících zemí, poznávání vlastního kulturního zakotvení

MkV 2 Lidské vztahy: tolerantní vztahy s jinými lidmi

MkV 4 Multikulturalita: význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumívání

 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS)

VMEGS 1 Evropa a svět nás zajímá: život dětí v jiných zemích, zvyky a tradice národů Evropy, zvyky a tradice národů Evropy, zážitky a zkušenosti z Evropy, naši sousedé

VMEGS 2 Objevujeme Evropu a svět: životní styl a vzdělávání mladých Evropanů, naše vlast a Evropa

5.1.2.2 Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Anglický jazyk

 Výuka přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka takto:  

 Kompetence k učení

 Učitel:

 • učí žáky vyhledávat informace z různých zdrojů,

 • na základě praktických příkladů vysvětluje žákům smysl a cíl učení, a tím posilujeme jejich kladný vztah k celoživotnímu vzdělávání,

 • seznamuje žáky se správnou terminologií, která souvisí s učivem,

 • využívá podobnosti s jinými cizími jazyky,

 • seznamuje a učí práci s chybou (učí žáky chybu najít, opravit ji a své počínání zhodnotit),

 • pozitivní motivací a individuálním přístupem při činnostech učí žáky trpělivosti.

Žák:

 • vnímá smysl slyšeného textu, napodobuje výslovnost a intonaci rodilých mluvčí,

 • pracuje s chybou.

Kompetence k řešení problémů

 Učitel:

 • podporuje samostatnost, tvořivost a logické myšlení při orientaci v cizím jazykovém prostředí,

 • vede žáky k řešení úkolů pomocí znalostí z více vyučovacích předmětů a za využití praktických dovedností, a tím k hledání více přístupů k jejich řešení,

 • vytváří praktické problémové úlohy a situace a na nich učíme žáky problémy řešit,

 • preferuje týmovou spolupráci při řešení problémů za využití moderní techniky.

Žák:

 • samostatně řeší problémy, volí vhodné postupy,

 • vyhledává informace vhodné k řešení problému.

 Kompetence komunikativní

 Učitel:

 • vede žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci své osoby a školy na veřejnosti,

 • v modelových situacích připravuje žáky na zvládnutí komunikace s příslušníky jiného národa či etnika,

 • seznamuje žáky s formami efektivní komunikace a jejich uplatňování v běžném životě,

 • využívá metody obsahující prvky prezentace výsledků a dáváme žákům maximální prostor pro samostatné písemné i ústní prezentace,

 • klade důraz na kulturní úroveň komunikace mezi žáky, na vzájemnou pomoc.

Žák:

 • používá zdvořilostní fráze,

 • využívá informační a komunikační prostředky.

 Kompetence sociální a personální

 Učitel:

 • při týmové spolupráci vede žáky k dodržování daných pravidel (zastávání různých rolí),

 • minimalizuje používání frontální výuky, preferujeme skupinovou a kooperativní formu výuky,

 • podporuje vzájemnou spolupráci a upevňuje v žácích vědomí, že spoluprací lze lépe naplňovat osobní i společné cíle,

 • podporuje integraci žáků se speciálními potřebami.                                                                                  

Žák:

 • reaguje na jednoduché pokyny,

 • pracuje ve skupině, podílí se na utváření příjemné atmosféry ve skupině.

 Kompetence občanské

Učitel:

 • při práci soustavně monitoruje chování žáků se zřetelem na kulturní odlišnosti mezi nimi,

 • vede žáky k sebeúctě a úctě k jiným lidem,

 • v hodnocení uplatňuje prvky pozitivní motivace.

Žák:

 • seznamuje se s reáliemi života ve Velké Británii.

 Kompetence pracovní

Učitel:

 • během celého období se snaží vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci,

 • podporuje práci se slovníky a autentickým materiálem,

 • vytváří podnětné pracovní prostředí,

 • cíleně motivuje žáky k ovládnutí cizího jazyka, a tím k lepší možnosti následného pracovního zařazení.

Žák:

 • používá slovník,

 • zapojuje se do dialogu.

ANGLICKÝ JAZYK - 3. ROČNÍK

 

Školní ročníkový výstup

Učivo

Průřezová témata,

mezipředmětové vztahy

 

 
 

- používá základní slovní zásobu v komunikačních situacích

   probíraných tematických okruhů

- pozdraví, rozloučí se, představí se, osloví osoby

- používá slovník

- sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se

jeho samotného, rodiny, školy a dalších témat

-odpovídá na jednoduché otázky

Rodina

Škola

Domov

Lidské tělo

 

 

Mluvnice-základní grafické struktury

OSV1, OSV 2, OSV 3, OSV 8, EV 1, MkV 1,MkV 2

 

- rozumí jednoduchým pokynům, reaguje na ně

a typy vět

 

- zopakuje a použije slova a slovní spojení, s kterými se při výuce

setkal

Zvuková a grafický podoba jazyka, vztah

   

- rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného, poslechového

nebo mluveného textu

   

- píše slova a krátké věty

     

- přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či spojení

   

- napíše s použitím jednoduchých vět o sobě, rodině aj.

     
       
     
       
       
       
       
       
       

 

 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK - 4. ROČNÍK

 

Školní ročníkový výstup

Učivo

Průřezová témata,

mezipředmětové vztahy, poznámky                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 

- používá základní slovní zásobu v komunikačních situacích

   probíraných tematických okruhů

- pozdraví, rozloučí se, představí se, osloví osoby

- používá slovník

- sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se

jeho samotného, rodiny, školy a dalších témat

-odpovídá na jednoduché otázky

Rodina

Škola

Domov

Lidské tělo

 

 

Mluvnice-základní grafické struktury

OSV 8, MkV 1, MkV 2, VMEGS 1

 

- rozumí jednoduchým pokynům, reaguje na ně

a typy vět

   

- zopakuje a použije slova a slovní spojení, s kterými se při výuce

setkal

Zvuková a grafický podoba jazyka, vztah

   

- rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného, poslechového

nebo mluveného textu

Oblékání

 

- píše slova a krátké věty

Jídlo

   

- přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či spojení

Volný čas

 

- vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu

Kalendářní rok (svátky)

 

- napíše s použitím jednoduchých vět o sobě, rodině aj.

   

- vyplní osobní údaje do formuláře

   
       
       
       
       
       
       
       
       
       

ANGLICKÝ JAZYK - 5. ROČNÍK

 

Školní ročníkový výstup

Učivo

Průřezová témata,

mezipředmětové vztahy, poznámky                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
 

- používá základní slovní zásobu v komunikačních situacích

   probíraných tematických okruhů

- pozdraví, rozloučí se, představí se, osloví osoby

- používá slovník

- sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se

jeho samotného, rodiny, školy a dalších témat

-odpovídá na jednoduché otázky

Rodina

Škola

Domov

Lidské tělo

 

 

Mluvnice-základní grafické struktury

OSV 8, MkV 1, MkV 2, MkV 4, VMEGS 1, VMEGS 2

 

- rozumí jednoduchým pokynům, reaguje na ně

a typy vět

   

- zopakuje a použije slova a slovní spojení, s kterými se při výuce

setkal

Zvuková a grafický podoba jazyka, vztah

   

- rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného, poslechového

nebo mluveného textu

Oblékání

 

- píše slova a krátké věty

Jídlo

 

- přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či spojení

Volný čas

   

- vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu

Nákupy

   

- napíše s použitím jednoduchých vět o sobě, rodině aj.

Bydliště

 

- vyplní osobní údaje do formuláře

Dopravní prostředky

   
 

Kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce,

dny v týdnu, hodiny)

Příroda

Počasí

   
 

Povolání