Úterý 21. říjen 2014

5.4 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět

 5.4.1 Vzdělávací obor Člověk a jeho svět

 5.4.1.3 NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU:    VLASTIVĚDA

 5.4.1.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

 Obsahové vymezení:

 V předmětu Vlastivěda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět ve vybraných okruzích z tematických okruhů: Místo, kde žijeme; Lidé a čas.

Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti. Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně se seznamují se vzdálenějšími jevy a se složitějšími ději. Učí se vnímat krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozoruje, přemýšlí o nich a chrání je. Podmínkou úspěšného vzdělávání v této oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo modelových situací. Propojením této oblasti s reálným životem a s praktickou zkušeností pomáhá žákovi zvládat nové životní situace, upevňovat pracovní a režimové návyky.

Na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí chápe organizaci života v rodině, ve škole, obci a ve společnosti (včetně situací ohrožení). Různé činnosti a úkoly by měly probudit kladný vztah k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet vztah k naší zemi a k evropanství. Seznamují se s problémy, které provázejí soužití lidí, celé společnosti nebo i globální problémy. Učí se o nich přemýšlet a chránit je. Žáci poznávají, jak se život a věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase. Učí se vnímat historii a současnost České republiky i v kontextu Evropy.

Potřebné vědomosti a dovednosti ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět získávají žáci především tím, že pozorují názorné pomůcky, přírodu a činnosti lidí, hrají určené role, řeší modelové situace atd.

Časové vymezení:
 1. ročník - 2 hodiny

 2. ročník - 2 hodiny.

 Organizační vymezení:

Výuka probíhá ve třídě, doplněna besedami a exkurzemi.

 Průřezová témata:

 Osobnostní a sociální výchova (OSV)

Osobnostní rozvoj

OSV 1: Rozvoj schopností poznání: cvičení smyslového vnímání, vzornosti a soustředění, řešení problémů

OSV 2 Sebepoznání a sebepojetí: moje tělo, co o sobě vím a co ne, můj vztah ke mně samému, moje vztahy k druhým lidem

OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace: organizace vlastního času, plánování učení

OSV 5 Kreativita: nápady, originalita, tvořivost

Sociální rozvoj

OSV 6 Poznávání lidí: vzájemné poznávání ve třídě

OSV 7 Mezilidské vztahy: chování podporující dobré vztahy, respektování, podpora, pomoc

OSV 8 Komunikace: řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, pravda, lež a předstírání v komunikace, komunikace v různých situacích

OSV 9 Kooperace: rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro kooperaci

Environmentální výchova (EV)

EV 3 Lidské aktivity a problémy životního prostředí: doprava a životní prostředí, vlivy průmyslu na prostředí, odpady a hospodaření

s odpady, ochrana přírody, změny v krajině

EV 4 Vztah člověka k prostředí: naše obec, náš životní styl, prostředí a zdraví

 Mediální výchova (MV)

MV 1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: hledání rozdílů mezi různými druhy sdělení, chápání podstaty mediálního sdělení

MV 5 Fungování a vliv médií ve společnosti: vliv a role médií v každodenním životě

 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS)

VMEGS 1 Evropa a svět nás zajímá: zvyky a tradice národů Evropy, zážitky a zkušenosti z Evropy, naši sousedé

VMEGS 2 Objevujeme Evropu a svět: životní styl a vzdělávání mladých Evropanů, naše vlast a Evropa

5.4.1.3.2 Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět              

 Výuka přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka takto:

 Kompetence k učení

 Učitel:

 • nabízí různé zdroje informací,

 • jasně, stručně, srozumitelně a v souvislostech provádí výklad,

 • vede žáka k užívání obecně platných termínů, znaků a symbolů, uvádí věci do souvislostí.

Žák:

 • vyhledává a třídí informace z různých zdrojů informací (encyklopedie, přírodovědné knihy a časopisy…).

Kompetence k řešení problémů

Učitel:

 • nabízí problémové úkoly, objasňuje více druhů řešení a tím učí žáka řešit problémy, volit vhodné způsoby řešení, užívat při řešení problému empirické a logické postupy, tyto postupy prakticky ověřuje,

 • společně s žáky vytváří pravidla a kritéria hodnocení a tím umožňuje žákovi sledovat vlastní pokrok při zdolávání problémů.

Žák:

 • vyhledává informace a využívá vlastní zkušenosti při řešení problémů.

Kompetence komunikativní

 Učitel:

 • nabízí různé texty a záznamy, audio i videotechniku a tím umožňuje žákovi porozumět různým typům textů a záznamů a obrazového materiálu,

 • poskytuje žákovi informační a komunikační prostředky a technologie, vede k bezpečné komunikaci.

Žák:

 • efektivně využívává informační a komunikační prostředky pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem.

 Kompetence sociální a personální

 Učitel:

 • umožňuje žákům podílet se na vytváření pravidel práce v týmu,

 • poskytuje žákům prostor pro skupinovou práci a kooperativní učení,

 • umožňuje žákům klást otázky a tím žák přispívá k diskusi v malé skupině.

Žák:

 • spolupracuje ve skupině a respektuje daná pravidla,

 • podílí se na příjemné atmosféře v týmu,

 • spolupracuje s druhými při řešení problémů.

Kompetence občanské

 Učitel:

 • uznává možnost volby při rozhodování,

 • umožňuje žákovi rozhodovat se podle dané situace, poskytovat účinnou pomoc dle svých možností,

 • umožňuje dávat věci, jevy do souvislostí,

 • vede žáky k zodpovědnosti za svá rozhodnutí.

Žák:

 • chápe základní ekologické souvislosti,

 • zná požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví.

Kompetence pracovní

 Učitel:

 • poskytuje žákům různé nástroje a pomůcky,

 • předkládá různá rizika a následky nejen ve vztahu k lidem, ale i k přírodě a tím vede žáka k zodpovědnému přístupu k výsledkům pracovní činnosti i z hlediska ochrany svého zdraví a zdraví druhých, i z hlediska ochrany životního prostředí.

Žák:

 • používá materiály, nástroje a vybavení a dodržuje vymezená pravidla.

5.4.1.3.3 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA

VLASTIVĚDA – 4. ROĆNÍK

 

Školní ročníkový výstup

Učivo

Průřezová témata,

mezipředmětové vztahy                                                                                                                                                                                                                          

 
 
 

Místo, kde žijeme

OSV 1, OSV 2, OSV 3, OSV 5, OSV 6, OSV 7, OSV 8, OSV 9,

 

- vyhledá a ukáže na mapě Evropy ČR a město, ve kterém žije

Naše vlast Česká republika – poloha, kraje

MV 1,

 

- pomocí mapy vyjmenuje kraje ČR, krajská města

a krajská města

EV 3, EV 4, VMEGS 1, VMEGS 2

 

- sestaví pomocí plánu města plánek cesty do a ze školy

Mapy a plány - čtení map, vysvětlivky mapy

   

- rozliší na příkladech plán, druhy a typy map

plány

   

- používá v praxi vysvětlivky příruční vlastivědné mapy České republiky

Orientace v krajině - kompas, buzola,

   

- vyjmenuje hlavní a vedlejší světové strany, určí světové strany pomocí

orientace podle mapy

   

       kompasu (buzoly) nebo vybraných přírodních úkazů

     

- dodržuje pravidla bezpečného chování v přírodě

     

- vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na

Česká republika - povrch, vodstvo, počasí,

   

       mapách ČR

podnebí, půda, zemědělství, průmysl

   

- vyhledá a prezentuje přírodní, sídelní, hospodářské a kulturní zajímavosti

nerostné bohatství, základy stát.zřízení,

   

       svého kraje

Politický systém, státní symboly, armáda

   

- zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest po

Cestujeme po naší vlasti

   

       České republice

     

Česká republika – demokratický stát

   

- rozliší pojmy prezident, vláda, premiér, ministr, ministerstvo, parlament,

     

       senát, poslanecká sněmovna; stručně charakterizuje jejich funkci a vyhledá

     

       jejich konkrétní zástupce

     

- na obrázku rozliší státní symboly ČR, vysvětlí, kdy se používají, armáda ČR

Státní symboly

   
       
       
 

Lidé a čas

   

- na konkrétních příkladech rozliší minulost a současnost

Čas - minulost a současnost

   

- vysvětlí základní význam nemovitých a movitých památek

     

- vysvětlí stručně význam vybraných časových pojmů, orientuje se na časové

     

         přímce

 

     

- stručně charakterizuje období minulosti naší vlasti s využitím regionálních

České země v pravěku; Slované na našem

   

         specifik

území; Vláda Přemyslovců; Český stát za

   

- stručně vysvětlí historický přínos vybraných osobností českých dějin

vlády Lucemburků, Husitské války, První

   

       s ohledem na místní region

Habsburkové na českém trůně

   

- převypráví některou z pověstí

Naše nejstarší minulost v pověstech

   

- na vybraných příkladech porovná způsob života a práce našich předků

Život našich předků do počátku novověku

   

- vysvětlí historické důvody zařazení vybraných státních svátků

Významné dny ČR a jejich historie

   

VLASTIVĚDA – 5. ROĆNÍK

 

Školní ročníkový výstup

Učivo

Průřezová témata,

mezipředmětové vztahy                                                                                                                                                                                                                              

 
 
 

Místo, kde žijeme

OSV 1, OSV 2, OSV 3, OSV 5, OSV 6, OSV 7, OSV 8, OSV 9,

 

- používá v praxi se ve vybraných mapových značkách

Práce s mapou

MV 1, MV 5,

EV 3, EV 4, VMEGS 1, VMEGS 2

 

- pomocí mapy Evropy ukáže sousední státy ČR, vyhledá světadíly na mapě

Sousední státy ČR

 

        polokoulí

     

- vyhledá a prezentuje jednoduché údaje o sousedních státech ČR

     

- vyhledá a prezentuje jednoduché údaje o Evropě

Evropa – jeden ze světadílů

Cestujeme po Evropě

   

- vyhledá a jednoduchým způsobem posoudí význam regionálních zvláštností

Náš kraj - Hlavní město Praha

   

       přírody, osídlení, hospodářství a kultury svého kraje

Kraje ČR

   

- porovná způsob života a přírodu v České republice i jiných zemích

     
 

Lidé a čas

   

- konkrétním způsobem využije archiv, knihovnu, muzejní expozici, galerii jako

Návštěva knihovny, muzea,

   

         informační zdroj pro pochopení minulosti

     

-   zdůvodní základní význam nemovitých i movitých kulturních památek    

Kulturní památky a jejich význam

   

- zdůvodní význam chráněných částí přírody

Ochrana přírody v ČR

   

- stručně charakterizuje období minulosti naší vlasti a historický přínos

Od bitvy na Bílé do  19. století; 20. století - války, vznik Československé republiky, ČSR v letech1948 – 1989, ČR dnes

   

       vybraných osobností českých dějin s využitím regionálních specifik

   

- na vybraných příkladech porovná způsob života a práce našich předků

   

- vysvětlí historické důvody zařazení vybraných státních svátků

Významné dny ČR a jejich historie