Úterý 7. říjen 2014

PŘÍLOHA 3:                          
Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí
Dokumenty :
 • Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020,
 • Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení,
 • Národní program ochrany kritické infrastruktury,
 • Usnesení bezpečnosti rady státu ze dne 17.ledna 2008 č.8,
 • Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Obrana vlasti (MO)

 • Zákon č. 222/1999 SB., o zajištování obrany ČR, § 52 Příprava občanů k obraně státu, odst.(5)

„ Za odbornou přípravu občanů k obraně státu podle tohoto zákona a podle zvláštních předpisů odpovídají ministerstva, jiné správní úřady a obce. Ministerstvo spolupracuje s MŠMT na zabezpečení odborné složky obsahu vzdělávání ve vydávaných učebních dokumentech v oblasti přípravy občanů k obraně státu.“

http://doctrine.vavyskov.cz/casopis1/2011_2/2011_2_6a.html

MŠMT – 4. březen 2003 –Pokyn MŠMT čj. 12 050/03-22

Učivo bude propojováno v těchto předmětech:

Český jazyk a literatura.

Prvouka.

Přírodověda.

Výtvarná výchova.

Pracovní činnosti.

1.ročník

Cíl

Rozvíjet u žáků význam prevence rizik, opatrnosti a preventivního chování i důležitost obstát samostatně v obtížné situaci.

Žák

 1. chápe konkrétní nebezpečí spojená s riziky běžného života ( doprava, chemické látky v domácnosti, elektrický proud, sport a zájmová činnost), s ohněm, s mimořádnou událostí,
 2. přivolá pomoc některým z osvojených způsobů,
 3. v případě potřeby využije linku tísňového volání, ovládá základní způsoby komunikace s operátory ( přiměřeně k věku),

Učivo:

 • Sebeobrana, pomoc a prevence rizik
 • důležitá telefonní čísla tísňového volání a blízkých osob, adresa bydliště,
 • kdy a jak přivolat pomoc, koho požádat o pomoc, jak se chránit a jak předcházet úrazům, otravám a jiným ohrožením ( vazba na řešené běžné rizikové situace v různém ročním období, prostředí a při různých činnostech, včetně železniční a silniční dopravy),
 • doma – neznámý člověk ( telefon, zvonek u dveří, internet), zbraně, alkohol, vhodné i nevhodné dotyky – jejich hranice, nevhodné trestání), komunikace a pomoc rodičů, učitelů,
 • bezpečný odchod z domova – klíče, výtah,
 • venku – volba správné cesty do školy, nebezpečná místa v okolí domu a školy, chování při setkání s cizím člověkem, jak se chovat, když zabloudím v cizím prostředí nebo městě,
 • správné vedení – vysvětlení pojmu a významu – kamarád, blízská osoba, cizí osoba, trápení, smutek, pomoc, příklady ze života,
 • záchranáři, uniformy, činnosti,
 • co se se mnou může dít, když se bojím nebo si nevím rady, jak to mohu zvládnout a co mám dělat
 • Požáry
 • oheň – požár,
 • prevence vzniku požáru doma, příčiny vzniku požáru doma,
 • největší rizika požáru,
 • ochrana při požáru a přivolání pomoci,
 • pravidlo – zastav se – lehni – kutálej se
 1. ročník

Cíl:

Rozvíjet u žáků znalost bezpečí a schopnost odhadnout riziko a vyhnout se mu, posilovat odpovědnost žáků za vlastní zdraví a bezpečnost.

Žák

 1. odhadne riziko/ nebezpečnou situaci
 2. dodržuje zásady bezpečného chování v běžných situacích tak, aby nedocházelo k ohrožení jeho fyzického i duševního zdraví jiných

Učivo

 • První pomoc
 • Zajištění pomoci při různých rizikových situacích voláním na tísňovou linku nebo oslovením dospělé osoby, nácvik komunikace,
 • Základní pravidla poskytování pomoci při drobných poraněních a běžných onemocněních
 • Péče o zdraví a prevence rizik
 • základní pravidla poskytování první pomoci při drobných poraněních a běžných onemocněních v souvislosti s osvojením učiva v oblasti rizik úrazovosti a onemocnění,
 • bezpečné chování v různých životních situacích, v různé prostředí a při různých činnostech
 • Požáry a jejich rizika
 • základní označování nebezpečných látek,
 • základní bezpečnostní a výstražné tabulky, zejména nebezpečí úrazu elektrickým proudem, požáru, výbuchu, ozáření, poleptání (kyselinou, louhem, příčina a prevence vzniku požáru mimo domov,
 • správné chování při požáru,
 • přivolání pomoci, ohlášení požáru
 • Osobní bezpečí a podpora a ochrana duševního a fyzického zdraví
 • správné vedení – vysvětlení významu pojmů: lhostejnost, přátelství, rozdíly, žalování, pomoc, strach, zbabělost..,
 • příklady ze života,
 • jak se umět vypořádat se strachem, který doprovází nebezpečnou situaci
 1. ročník

Cíl :

Rozvíjet u žáků schopnost rozpoznat varování před nebezpečím, rozeznat označení uzávěrů – zejména plynu, vody, elektřiny, umět určit (popsat) svou pozici v neznámém prostředí a zhodnotit možné následky svého jednání, zhodnotit důsledky bezdůvodného volání na tísňové linky

Žák

 1. na konkrétních příkladech rozpozná mimořádnou událost,
 2. jedná racionálně podle osvojeného schématu v případě, kdy se ztratí a zná čísla na tísňovou linku, domů, do školy,
 3. rozpozná rozdíl mezi signály (varovný signál, požární poplach, zkouška sirén),
 4. chová se účelně v případě požáru, mimořádné události i jiných rizikových situací běžného života, hledá pomoc u důvěryhodné osoby.

Učivo

 • První pomoc ( opakování a rozvíjení učiva osvojeného ve 2. ročníku)
 • Mimořádné události
 • seznámení s pojmem,
 • nejčastěji mimořádné události povodně, vichřice, požáry, laviny, únik nebezpečných látek),
 • varování před nebezpečím (konkretizace různých způsobů varování, varovný signál Všeobecná výstraha),
 • zásady volání na tísňové linky (kdy volat, rizika a dopady bezdůvodného chování na tísňové linky)
 • Požáry

(modelové situace způsobů chování při požárech), nebezpečí zábavné pyrotechniky)

 • Péče o zdraví a prevence rizik
 • bezpečné chování v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel,
 • nebezpečí za tmy, chování při setkání s cizím člověkem,
 • citlivé a věku odpovídající vysvětlení podstaty rizikového chování                         ( v souvislosti se šikanou, drogami, fyzickým a duševním násilím, agresivitou), jejich možnosti dopadů na zdraví ( fyzické i duševní), pomoc v nouzi, příklady ze života,
 • co mi může pomoci, když jsem v mimořádné situaci
 1. ročník

Cíl :

Rozvíjet u žáků schopnosti bezpečně se orientovat a pohybovat ve známém prostředí ( blízkém okolí školy a bydliště) i v méně známém prostředí ( jiné části obce, města, příroda) za použití plánů a map

Žák :

 1. bezpečně se pohybuje v budově i mimo budovu v případě rizikových situací ( nouzové východy, označení únikové cesty), aplikuje pravidla bezpečného chování v různých situacích,
 2. zvládá základní pravidla bezpečného zacházení s ohněm,
 3. rozezná označení uzávěrů vody a plynu,
 4. poskytne základní první pomoc ( desinfikuje a ošetří drobná poranění, ošetří opařeniny a popáleniny, zastaví krvácení, zafixuje zlomenou končetinu),
 5. přivolá pomoc dospělého k záchraně tonoucího

Učivo :

 • Osobní bezpečí a prevence duševního a fyzického zdraví
 • vysvětlení významu pojmů : poznávání cizího prostředí, strach, stres, zbabělost, statečnost…příběhy ze života,
 • evakuace (obecně),
 • označení uzávěrů, rozvody plynu, vody, elektřiny, označení východů ( ve škole),
 • bezpečné chování v různých životních situací a různých prostředcích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel,
 • rizika letních prázdnin,
 • nález neznámého předmětu, látky, munice, sloupy a stožáry elektrického vedení, spadlé dráty elektrického vedení, transformátory, železniční vagony
 • Požáry a jejich rizika
 • příčiny vzniku požárů,
 • požáry v přírodě, lesní požáry,
 • největší rizika požáru
 • Péče o zdraví a poskytování první pomoci
 • různý obvazový materiál a technika vzhledem k poraněné části těla, nácvik,
 • rizika u vody, ( bazény, vodní plochy, vodní víry, tonutí , záchrana tonoucího, pohyb na zamrzlých přírodních vodních plochách,
 • co se může dít v nebezpečných situacích
 1. ročník

Cíl :

Rozvíjet u žáků dovednost poskytnout pomoc při běžných úrazech či onemocněních, včetně základního ošetření, i ovládnout život zachraňující úkony (resuscitace)

Žák:

 1. rozlišuje příčiny úrazů, případné příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence , případné léčby,
 2. v modelové situaci uplatní správný postup při zásahu jiného člověka elektrickým proudem,
 3. ošetří úrazy různého charakteru,
 4. charakterizuje základní složky, funkce a činnosti integrovaného záchranného systému,
 5. rozlišuje situace, kdy lze a kdy nelze uhasit požár,
 6. pozná zneužívající osobu ( blízkou i neznámou ), rozezná rizikové situace, riziková místa i rizikové osoby o řekne ne na nevhodné návrhy, má základní povědomí, umí přivolat pomoc

Učivo :

 • Integrovaný záchranný systém (složky, význam ve vztahu k řešení mimořádných událostí ( obecně),
 • Požáry a jejich rizika
 • způsoby chování při požárech (modelové situace), možnosti hlášení požáru,
 • hasící přístroje ( všeobecně),při požáru, nácvik evakuace,
 • evakuační plán – význam, nákres evakuačního plánu ( doma), požární hlásiče,
 • úniková cesta, druhy únikových cest, význam značek označující únikové cesty
 • Péče o zdraví a poskytování první pomoci
 • resuscitace ( praktická ukázka, nácvik),
 • přivolání pomoci, nahlášení událostí ( praktický nácvik),
 • prevence rizik letních a zimních sportů ( cyklistika, bruslení, výškové sporty, vodní sporty, horská turistika, lyžování, snowboarding aj..- výstroj a výzbroj),
 • rizika otrav, jejich příčiny a příznaky ( léky, houby, jedovaté houby, zkažené potraviny, plyn, alkohol, cigarety, drogy, čistící prostředky, chemické látky, neznámé a nebezpečné látky ve sklepích, na skládkách odpadů)
 • rizika v souvislosti s provozem elektrických a plynových spotřebičů
 • Podpora a ochrana fyzického a duševního zdraví, prevence, psychického onemocnění a násilí namířenému proti sobě samému
 • vysvětlení pojmů : skutečné hodnoty, citová a mravní znalost, pomoc, neštěstí, přátelství, trápení, lhostejnost, diskriminace, šikana (obecně), kyberšikana ( obecně), násilí psychické a fyzické( obecně), linka bezpečí, dobrý příklad, ochrana slabších, dobrý skutek, síla odpuštění, ochrana identity, sebepoškozování, sebevraždy, ohrožování a poruchy duševního vývinu v dětství a dospívání, psychické újmy virtuálního světa,
 • rizika a možné dopady – nevhodné dotyky, obtěžování, fotografování,
 • základy zvládání stresových stavů,
 • nebezpečí internetu