Středa 8. říjen 2014

PŘÍLOHA 2:
Finanční gramotnost

Finanční gramotnost je nově zařazena v RVP ZV do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Žáci jsou seznamováni se světem financí a tato oblast přispívá k rozvoji finanční gramotnosti.

Učivo bude propojováno v těchto předmětech:

Matematika a její aplikace.

Český jazyk a literatura.

Prvouka.

Přírodověda.

Výtvarná výchova.

Pracovní činnosti.

 Formy práce :
 • individuální i skupinová práce,

 • hry a experimenty,

 • učitelem moderované debaty,

 • křížovky, osmisměrky, spojovačky,

 • práce s medií,

 • práce na PC ( vyhledávání informací na internetu, zpracování dat v MS Excel, prezentace..),

 • projekty – Výstavky fotografií, ankety,

 • exkurze ( obchody, česká pošta, firmy, …)

 • konzultace s rodiči

Klíčové kompetence (přiměřeně k věku žáků)

 Kompetence k učení

 • V řadě činností žák vyhledává informace na internetu, třídí je, zpracovává v tabulkách, vyvozuje z nich závěry.

 • Zopakuje si žák klíčové poznatky a zhodnotí své znalosti a dovednosti.

      Kompetence k řešení problémů

 • Žák je ve vhodných případech veden k použití příslušného matematického postupu, na základě jehož může zvolit správné rozhodnutí.

 • Žák se učí obhájit svůj způsob řešení daného problému v konfrontaci s názory ostatních žáků.

               Kompetence komunikativní

 • Žák je veden k tomu, aby představil výsledky své práce nebo práce své skupiny formou prezentace pro třídu.

 • Žák pracuje s různými druhy textů, příběhů v pracovních sešitech nebo v jiných dokumentech. Učí se vyhledávat v nich podstatné informace.

               Kompetence sociální a personální

 • Činnosti jsou vedeny formou debaty ve třídě, nebo ve skupinách.

 • Žák je motivován k tomu, aby se zapojoval do diskuze, nicméně aby jeho zápisy do pracovních sešitů odrážely názory jeho vlastní, ale také ostatních spolužáků.

 • Žák je opakovaně vyzýván ke spolupráci a diskuzi s rodiči.

Kompetence občanské

 • Žák se seznamuje mimo jiné i s principy hospodaření veřejných rozpočtů.  

Kompetence pracovní

 • Mnohé činnosti přispívají k orientaci žáka v otázkách související s podnikáním.

Učivo

 1. PENÍZE

 2. Vlastnictví, potřeby a zdroje

Vlastnictví – máme něco, co je naše.

Majetek – předměty, zveřejněné nápady, peníze, které vlastníme.

Hospodárnost – zacházíme se svým majetkem šetrně, abychom o ně nepřišli.

Potřeba - pocit nedostatku, lidské potřeby jsou omezené.

Zdroj – to, co nám pomůže uspokojit potřeby, zdroje jsou omezené.

Zboží

Zboží – předměty a služby určené k prodeji.

Předměty- věci, které můžeme koupit nebo prodat.

Služby – činnosti, které pro nás vykoná někdo jiný za peníze.

 1. Vznik peněz

Směna – lidé si mezi sebou vyměňují nějaké zboží za jiné zboží podobné hodnoty.

Platidla

Platidlo – zboží. Které mělo pro všechny určitou hodnotu, prostředek směny

Peníze – peníze, které platí na určitém území ( například na území státu)

 1. Čím platíme

Hotovostní peníze – mince a bankovky, mají určitou hodnotu, která je na nich vyznačena

Mince – kovové peníze s určitou hodnotou.

Bankovky – cenné peníze s určitou hodnotou.

Hotovostní placení – peníze při platbě předáme z ruky do ruky.

České mince a bankovky.

( 1 koruna česká – 1 Kč, 2 koruny české – 2Kč, 5 korun českých – 5 Kč, 10 korun českých – 10 Kč, 20 korun českých – 20 Kč, 50 korun českých – 50 Kč – mince).

( 100 Kč, Karel IV., barva zelená, jeden plastický svislý proužek, 200 Kč, Jan Amos Komenský, barva hnědá, dva plastické svislé kroužky, 500 Kč, Božena Němcová, barva hnědočervená, tři plastické proužky, 1 000,- Kč, František Palacký, barva fialová, jeden plastický vodorovný proužek, 2 000,- Kč, Ema Destinová, barva zelená, dva plastické vodorovné proužky, 5 000,- Kč, Tomáš Garrique Masaryk, barva modrá, tři plastické vodorovné proužky – česká bankovka s nejvyšší hodnotou)

Ochranné prvky – mince ani bankovky se nesmí napodobovat ( padělat) ani jinak zneužívat. Je to trestné.

České mince a bankovky – hotovostní peníze, kterými se platí na území ČR

Ochranné prvky a bankovky – opatření na ochranu bankovky před napodobením.

Bezhotovostní peníze

Bezhotovostní peníze – peníze, které jsou na účtu v bance a jsou vyjádřeny čísly.

Bankovní účet – „ peněženka“ na bezhotovostní peníze.

Bezhotovostní placení – placení převodem z účtu na účast.

Bankovní poplatky – poplatky za služby banky.

 1. Kde a jak platíme

V obchodě.

Cena- peněžní částka, za kterou se zboží prodává.

Na poště.

Nejdůležitější údaje na poštovních poukázkách:

Částka v Kč – hodnota peněz, které posíláme nebo dostáváme ( napsaná číslicí a slovy – celá částka se píše dohromady, aby nedošlo k chybě).

Adresát – ten komu něco posíláme.

Odesílatel – ten, kdo něco posílá.

Číslo účtu : číslo účtu adresáta – vyplňujeme jen v případě, že posíláme peníze na účet.

Účel platby – k jakému účelu je platba prováděna.

Pošta – instituce, která slouží k doručování dopisů, balíků, různých zásilek a peněz.

Poštovní poukázka – formulář sloužící k odeslání nebo přijetí peněz prostřednictví m pošty.

V bance.

Banka – instituce, která poskytuje peněžní služby.

Platební karta – prostředek k výběru peněz.

Bankomat – samoobslušné zařízení sloužící nejčastěji k výběru hotovosti a ke zjištění množství peněz na účtu.

 1. Hodnota peněz

Hodnota peněz – vyjadřuje, jaké množství zboží si za ně můžeme koupit.

 1. Hospodaření domácnosti

 2. Příjmy

Příjem – peníze, které přijímáme z jiných zdrojů, stávají se našim vlastnictví a můžeme je používat.

       Druhy příjmů          

-příjem z podnikání

-příjem z pronájmu nemovitosti

-ostatní příjmy

-sociální příjmy

-kapesné

-příjem ze zaměstnání

Zaměstnání – pracovní činnost, kterou vykonává zaměstnanec pro zaměstnance, dostává za ni odměnu.

Podnikání – činnost, kterou vykonává za účelem dosažení zisku, možnost dosažení zisku i ztráty.

Pronájem – zapůjčení majetku za peněžní odměnu.

Sociální dávky – příjmy od státu.

Kapesné – příjem dětí většinou od rodičů nebo prarodičů pro osobní využití.

 1. Výdaje

Výdaje – peníze, které platíme za zboží.

Pevné výdaje- pravidelně se opakují ve stejné výši, nemění se.

Kontrolované výdaje – můžeme ovlivnit jejich výši, případně je úplně zrušit.

Jednorázové výdaje – neopakují se, vyskytují se v rozpočtu pouze jedenkrát

 1. Sestavení rozpočtu.

Rozpočet – porovnání příjmů a výdajů.

Typy rozpočtu – vyrovnaný, přebytkový, schodkový.

 1. Vyrovnaný rozpočet

Vyrovnaný rozpočet – příjmy = výdaje

Řešení vyrovnaného rozpočtu – zvýšení příjmů, snížení výdajů.

 1. Přebytkový rozpočet

Přebytkový rozpočet – příjmy větší než výdaje.

Řešení přebytkového rozpočtu – spoření, nákup majetku, který přináší příjmy, utrácení přebytku za věci a služby.

 1. Schodkový rozpočet

Schodkový rozpočet-příjmy menší než výdaje.

Řešení schodkového rozpočtu – zvýšení příjmu (brigáda, změna zaměstnání, druhé zaměstnání, přesčasy, ostatní)

 • Snížení výdajů ( jídlo, bydlení, energie, oblečení, obuv, vzdělání, internet, benzín, zábava, ostatní)

 1. Reklamace zboží

Reklamace – uplatnění práva spotřebitele na bezchybné zboží.

Záruční doba – doba, po kterou prodejce ručí za kvalitu předmětů nebo služeb, které prodává.

Datum spotřeby – datum, po jehož uplynutí nesmí být zboží prodáváno.

Minimální trvanlivost – doba, po jejímž uplynutí může být výrobek za splnění určitých podmínek dál prodáván.

 • Finanční produkty

 1. Úspory a půjčky

Spoření – ukládání určité částky peněz.

Úspora – peníze, které jsme naspořili.

Úrok – odměna za půjčení peněz.

Dluh – vypůjčené peníze navýšené o úrok.

Celková naspořená částka – vlastní vklady + úrok.

Celkový dluh – půjčené peníze + úrok.

 1. Finanční plánování

Sestavení osobního plánu – zjistíme stav financí, stanovíme si cíle, vyhodnotíme cíle, určíme způsob, jak stanovených cílů dosáhneme.

1., 2. ročník

Žák

 • pozná české mince a bankovky,

 • uvede příklad využití platební karty,

 • odhadne cenu základních potravin a celkovou cenu nákupu.

 • v modelových situacích prokáže znalost správného nakupování.

Učivo:

 • peníze (vlastnictví, čím platíme, bezhotovostní peníze, kde a jak platíme, hodnota peněz).

 1. ročník

Žák

 • zkontroluje, kolik peněz je vráceno při placení,

 • uvede příklad využití platební karty,

 • vlastními slovy vyjádří, co znamená, že je banka správce peněz,

 • odhadne cenu základních potravin a celkovou cenu nákupu.

Učivo:

 • peníze (vlastnictví, čím platíme, kde a jak platíme).

 1. ročník

Žák

 • zkontroluje, kolik peněz je vráceno při placení,

 • uvede příklad využití platební karty,

 • vlastními slovy vyjádří, co znamená, že je banka správce peněz,

 • porovnává svá přání a potřeby se svými finančními možnostmi,

 • sestaví jednoduchý osobní rozpočet,

 • uvede příklady základních příjmů a výdajů domácnosti.

Učivo:

 • peníze (vlastnictví, čím platíme, kde a jak platíme, hodnota peněz),

 • hospodaření domácnosti (příjmy, výdaje, sestavení rozpočtu),

 • finanční produkty (finanční plánování).

 1. ročník

Žák

 • objasní, jak řešit situaci, kdy jsou příjmy větší než výdaje,

 • objasní, jak řešit situaci, kdy jsou příjmy menší než výdaje,

 • na příkladech objasní rizika půjčování peněz,

 • porovnává svá přání a potřeby se svými finančními možnostmi,

 • sestaví jednoduchý osobní rozpočet,

 • uvede příklady základních příjmů a výdajů domácnosti

 • na příkladu vysvětlí, jak reklamovat zboží.

Učivo:

 • peníze (vlastnictví, vznik peněz, čím platíme, kde a jak platíme, hodnota peněz),

 • hospodaření domácnosti (příjmy, výdaje, sestavení rozpočtu, rozpočet, reklamace zboží),

 • finanční produkty (úspory a půjčky, finanční plánování).