Pátek 10. říjen 2014

PŘÍLOHA 1:   

Dopravní výchova
 1. Východiska, vazba na strategické dokumenty

Dopravní politika České republiky pro léta 2005-2013 (schválena usnesením vlády č.882 dne 13. července 2005)

Cíl:

 • Zlepšování vnitřní a vnější bezpečnostní dopravy.
 • Bezpečnost silniční dopravy Opatření v oblasti lidského činitele.
 • Věnovat vysokou pozornost vzdělání, prevenci a osvětě v bezpečnosti dopravy.
 • Národní strategie Bezpečnosti Silničního provozu 2011-2020
 1. Rozložení učiva, výstupy na konci 1. stupně

Základním smyslem začlenění dopravní výchovy do výchovně – vzdělávacího procesu na 1. Stupni ZŠ je zajistit pro žáky příležitost poznat, pochopit a přijmout faktickou a etickou stránku bezpečnosti v silničním provozu.

Základním cílem zařazení dopravní výchovy do výuky je získání vědomostí, dovedností a návyků v oblasti bezpečného a ohleduplného chování v silničním provozu, přijetí etických norem, rozvoj klíčových kompetencí žáka s důrazem na rozvoj komunikace, sounáležitosti, úcty ke zdraví, odpovědnosti za své zdraví a bezpečnost i zdraví druhých. Jde o výchovu k toleranci a ohleduplnosti k ostatním.

Dopravní výchova by měla mít kladný dopad na celoživotní učení dětí a vést následovně ke snížení nehodovosti a rizikových situací v silničním provozu.

 Učivo bude propojováno v těchto předmětech:

Český jazyk a literatura.

Prvouka.

Přírodověda.

Výtvarná výchova.

Pracovní činnosti.

1.ročník

Cíl :
 • seznámit žáky se základními pravidly bezpečnosti v silničním provozu.
 • položit základ pro pochopení bezpečného a ohleduplného chování.
 • poznat nejbližší okolí s ohledem na bezpečnost silničního provozu.

Žák

 • v běžných činnostech školy uplatňuje pravidla chůze po chodníku a po silnici,
 • bezpečně překoná silnici,
 • rozlišuje bezpečná a nebezpečná místa pro hru,
 • v modelových situacích prokáže znalost správného cestování autem.
Učivo :
 1. Silniční provoz
 • kdo je účastníkem silničního provozu ( chodec, cyklista, dopravní prostředky),
 • pojmy v silničním provozu ( chodník, obrubník, zábradlí, silnice, přechod pro chodce).
 1. Chodník
 • Na chodníku ( základní pravidla chůze po chodníku)
 1. Silnice
 • Na silnici ( co se děje na silnici, chůze po silnici, reflexní doplňky)
 1. Místo pro hru
 • Kde si hrát ( vhodná a nevhodná místa ke hře)
 1. Přecházení
 • Přecházení silnice bez přechodu
 • Přecházení silnice po přechodu
 1. Cestování
 • Jízda autem( základní pravidla – autosedačka a zádržné systémy, výstup

a nástup)

 1. Cesta do školy ( bezpečná cesta do školy, konkrétní situace)

 

 1. ročník
Cíl :
 • vést žáky k pochopení nutnosti bezpečného a ohleduplného chování,
 • uvědomování si rizik nebezpečí v silničním provozu.

Žák

 • správně používá pravidla chování na stezkách pro chodce ( při akcích školy),
 • rozezná vybrané značky pro chodce,
 • bezpečně překoná silnici se světelnými signály,
 • rozlišuje a pozná bezpečná místa pro hru,
 • v modelových situacích uplatňuje pravidla správného cestování dopravními prostředky,
 • rozpozná a používá bezpečnou cestu do školy, zvládá modelové situace „ sám domů“
Učivo :

     1.Silniční provoz

 • Vztahy mezi účastníky silničního provozu ( chodec, cyklista, dopravní prostředky)

     2.Chodník a stezka pro chodce

 • Značky ( Stezka pro chodce, Zákaz vstupu, Chodník uzavřen)
 1. Silnice
 • Na silnici ( základní pravidla chůze po silnici, reflexní doplňky)
 • Krajnice a její nástrahy
 1. Místo pro hru
 • Kde si hrát ( vhodná a nevhodná místa ke hře)
 • Na čem se ještě jezdí ( in-line brusle, skateboard, koloběžka. ( ochrana – přilba, chrániče.)
 1. Přecházení
 • Přecházení silnice bez přechodu
 • Přecházení silnice po přechodu
 • Přecházení silnice po přechodu se světelnými signály
 1. Cestování
 • Jízda autem ( pravidla bezpečné jízdy – autosedačka a zádržné systémy, výstup a nástup)
 • Cesta dopravními prostředky ( základní pravidla cestování, nástup a výstup, chování za jízdy)
 • Vztahy mezi cestujícími v autě, v hromadných prostředcích

Cesta do školy ( pravidla bezpečné cesty do školy, konkrétní situace a nebezpečí)

Poslouchej, dívej se, přemýšlej ( vnímání všemi smysly a chápání souvislostí)

 1. ročník
Cíl :
 • rozvíjet schopnost uvědomit si rizika a nebezpečí v silničním provozu,
 • vnímat okolní dění všemi smysly,
 • učit se vyvozovat správné závěry pro bezpečné chování
 • uvědomovat si ostatní účastníky provozu, zejména v roli chodce.

Žák :

 • reaguje v roli chodce na ostatní účastníky SP,
 • používá reflexní doplňky a zná jejich dopad,
 • v modelových situacích využívá osvojená pravidla chování na stezkách pro chodce, v obytné zóně,
 • rozezná vybrané značky,
 • bezpečně překoná silnici se světelnými signály, přejde mezi zaparkovanými vozy a silnici s více jízdními pruhy,
 • ovládá pravidla na bruslích a koloběžce a využívá je,
 • v modelových situacích a při akcích školy uplatňuje bezpečné chování v dopravních prostředcích a na zastávkách
Učivo :
 1. Chodec

Na chodníku

 • Pravidla chůze po chodníku ( co se smí a nesmí na chodníku)
 • Kdo je chodec ( brusle, koloběžka,..
 • Nebezpečí a nebezpečné chování ( vztahy mezi účastníky na stezkách)
 • Značky ( Stezka pro chodce, Zákaz vstupu chodců, Chodník uzavřen)
 1. Silnice
 • Pravidla chůze po silnici ( pravidla pro jednotlivce a skupiny. Vidět a být viděn –reflexní doplňky)
 • Nebezpečí na silnici ( vozidla s právem přednosti v jízdě, tramvaj)
 • Značky ( Zákaz vstupu chodců, Chodník uzavřen, Silnice pro motorová vozidla, Dálnice)
 1. Místo pro hru
 • Silnice a chodník )vhodná a nevhodná místa ke hře)
 • Hřiště a cesta na něj
 • Obytná zóna a její pravidla,
 • Na čem se ještě jezdí ( in-line brusle, skateboard, koloběžka,
 • Ochrana – přilba a chrániče)
 1. Přecházení
 • Přecházení po silnici bez přechodu,
 • Přecházení silnice po přechodu
 • Přecházení silnice s více pruhy,
 • Přecházení silnice se světelnými signály,
 • Přecházení po přechodu s jízdním kolem
 1. Cestování autem
 • Pravidla na parkovišti,
 • Nástup a výstup, odpovídající místo k sezení,
 • Pravidla chování mezi cestujícími v autě, zádržné systémy – autosedačky a poutání
 1. Cesta dopravními prostředky
 • Druhy dopravních prostředků a jejich specifika
 • Pravidla chování na zastávce

Poslouchej, dívej se, přemýšlej ( souvislosti konkrétních situací, posouzení situace, včasné vyvození bezpečného chování, nalezení správného řešení)

 1. ročník
Cíl :
 • být zodpovědný za svoje chování,
 • uvědomovat si rizika a vztahy mezi všemi účastníky silničního provozu,
 • hledat řešení krizových situací zejména v roli cyklisty,
 • vnímat všemi smysly, zhodnotit a zpracovat získané informace a vyvodit z nich správné závěry pro bezpečnou cestu.

Žák :

 • popíše výbavu cyklisty a jízdního kola k bezpečné jízdě,
 • zná způsob a pravidla bezpečné jízdy na jízdním kole,
 • (při vhodných podmínkách školy) prokáže bezpečný pohyb na kole ( na silnici, na stezkách i v terénu), chová se ohleduplně k ostatním účastníkům silničního provozu, bezpečně překoná s kolem silnici a zvládá základní manévry cyklisty,
 • vybere bezpečné místo pro pohyb na kole,
 • jako cyklista správně používá reflexní i ostatní doplňky a výbavu kola,
 • rozeznává vybrané značky,
 • naplánuje jednoduchý cyklistický výlet, včetně cesty dopravními prostředky, posoudí rizika cesty,
 • v modelových situacích prokáže znalost chování v krizové situaci
Učivo :
 1. Cyklista

Výbava jízdního kola a cyklisty  

 • povinná a doporučená výbava jízdního kola cyklisty (přilba, její funkce a použití, reflexní doplňky a ostatní doplňky pro bezpečnou jízdu),
 • odpovědnost cyklisty a vztahy mezi účastníky silničního provozu

Způsob jízdy na jízdním kole

 • Technika jízdy, přeprava zavazadel

Bezpečná cesta

 • Místa pro jízdu na kole (stezky pro cyklisty, obytná zóna)
  • Cyklista na křižovatce
  • Druhy křižovatek a kruhový objezd (zásady přednosti v jízdě, obočování)
  • Vztahy mezi účastníky silničního provozu

Cyklista na křižovatce

 • Problematika silnice z pohledu cyklisty a značení (základní pravidla bezpečné jízdy na silnici, jízda za snížené viditelnosti a zhoršených podmínek),
 • Znamení, zastavování, odbočování a objíždění,
 • Vedení kola, vyjíždění do silnice,
 • Přecházení s kolem bez přechodu a po přechodu,
 • Kde si hrát (vhodná a nevhodná místa ke hře),
 • Značky

Rodinný cyklistický výlet

 • Plánování trasy a výbava na cestu,
 • Cyklista v dopravních prostředcích,
 • Způsob jízdy ve skupině (zásady ohleduplnosti k ostatním účastníkům silničního provozu)

V ohrožení

 • Zásady správného chování v krizové situaci (možnosti krizových situací, jejich řešení, důležitá spojení)
 1. Cesta do školy
 • Poslouchej, dívej se, přemýšlej (souvislosti konkrétních situací, posouzení situace, včasné vyvození bezpečného chování, nalezení správného řešení)

 

 1. ročník
Cíl :
 • upevňovat a rozvíjet získané vědomosti, dovednosti a návyky účastníka silničního provozu – chodce i cyklisty,
 • poznávat vztahy mezi všemi účastníky, uvědomovat si je, učit se bezpečnému chování i v krizových situacích,
 • seznámit se s první před lékařskou pomocí.

Žák

 • bezpečně ovládá pravidla chodce i cyklisty,
 • rozeznává další dopravní značky,
 • poznává vztahy účastníků silničního provozu,
 • odhadne dopravní situaci, její nebezpečí a vyvodí správné řešení, snaží se zachovat adekvátně situaci,
 • zná ohleduplné chování a osvojuje si ho,
 • snaží se předcházet nebezpečí s ohledem na sebe i ostatní účastníky silničního provozu
Učivo :
 1. Na chodníku
 • Shrnutí pravidel bezpečného a ohleduplného chování na chodníku,
 • Vztahy mezi účastníky silničního provozu
 1. Výbava jízdního kola a cyklisty    
 • Potřeba správné výbavy jízdního kola a cyklisty( reflexní doplňky a ostatní doplňky pro bezpečnou jízdu),
 • Odpovědnost cyklisty a vztahy mezi účastníky silničního provozu
 1. Chodec a cyklista na silnici
 • Shrnutí pravidel bezpečného a ohleduplného chování při pohybu na silnici,
 • Pravidla chůze po silnici pro skupiny i jednotlivce,
 • Pravidla jízdy za snížené viditelnosti,
 • Základní pravidla bezpečné jízdy na silnici (bezpečné manévry cyklisty na silnici)
 • Pravidla pohybu za snížené viditelnosti a zhoršených podmínek
 1. Bezpečná jízda
 • Technika jízdy,
 • Pravidla jízdy po stezkách a mimo silnici
 1. Cyklista na křižovatce
 • Pravidla pro bezpečné překonání překážky,
 • Vztahy mezi účastníky silničního provozu
 1. Volný čas a sportovní aktivity
 • Druhy volnočasových aktivit související se silničním provozem a dodržování pravidel (vhodné a nevhodné lokality k uskutečňování aktivit, konkretizace aktivit podle lokality obce a ZŠ)
 1. Přecházení silnice
 • Shrnutí základních pravidel překonání silnice ve městě i mimo něj (vztahy mezi účastníky silničního provozu)
 1. Cesta dopravními prostředky
 • Shrnutí základních pravidel bezpečnosti při cestování dopravními prostředky,
 • Pravidla při jízdě autem ( zadržené systémy)
 • Vztahy mezi cestujícími a účastníky hromadné dopravy
 1. Prázdniny
 • Zásady bezpečného chování v době volna a cestování (specifika lokality bydliště a obce pro trávení dnů volna)
 1. Nebezpečí
 • Krizové situace (možnosti, jejich řešení, důležitá spojení)
 • Cesta do školy
 • Dopravní značky (odpovídající značky pro jednotlivé celky)
 • V silničním provozu nejsi sám (vnímání tématu v souvislostech zejména vztažených k dané situaci, řešení situací, sociální pohled, hledisko sounáležitosti, spolupráce)