Neděle 9. listopad 2014

 1. Charakteristika ŠVP    

 Motto:

 „ Vesničko má, všemi kořeny jsi zarostlá ve mně, minulost čtu z polí, luk a lesů, budoucnost vidím v dětech.“

(universitní profesor MUDr. Ervín Černý –Křetínský, DrSc)

 Vize školy

 Naše škola je místem aktivního a radostného poznává, místem které poskytuje svým žákům základní vzdělávání, připravuje žáky pro život v nové otevřené Evropě. Chceme, aby škola byla perspektivní i pro své zaměstnance a je školou, kde pedagogický sbor rád pracujea jsou motivováni k dalšímu profesionálnímu růstu. Jsme moderní školou, a to nejen vybavením a využíváním moderním přístupem k žákům, kterým poskytuje vzdělání prvního stupně.

Základní dokument je ŠVP k volně k dispozici na veřejně přístupném místě ve škole v odpočinkové místnosti v I. patře.

Vize naší školy je založena na objektivní reflexi reálných potřeb společnosti a je v souladu se zdroji, kterými naše škola disponuje.

 ŠVP ZV vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV a z koncepce, která vznikla analýzou vlastních možností a schopností pedagogů, požadavků rodičů a organizací školy, školy málotřídní. Individuální vzdělávání.

Zaměření naší školy není nahodilé. Okolí a okolní příroda nás inspirovala k environmentální výchově žáků. Málotřídní škola, která musí připravit žáky na přechod do plně organizované školy.

 Profil žáka

Profil žáka definuje úroveň naplňování klíčových kompetencí stanovenou pro všechny žáky.

 Pro žáky individuálního vzdělávání máme zavedena PORTFOLIA, ukázky toho, co má dítě zvládnuto. Portfolia jsou nepostradatelnou součástí rozhovorů a hodnocení.

Pravidelnou součástí je reflexe.

 Výchovně vzdělávací strategie

 Motto:
„Klíčové kompetence nemůže žákům pomáhat vytvářet a rozvíjet ten, kdo si je dosud nevytvořil a v sobě nerozvíjí.“

Společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků.

 Zde uvádíme příklady několika konkrétních postupů, metod a forem práce, aktivit, které podporují rozvoj jednotlivých klíčových kompetencí na naší škole:

klíčová kompetence

jak ji naplňujeme u nás

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

 

podněcovat žáky k pozitivnímu myšlení, logickému uvažování

 • Učíme žáky nebát se problémů.
 • Využíváme problémových úloh obsažených v testech Scio.
 • Využíváme metod dramatické výchovy k řešení konfliktních situací.
 • Spolu se žáky řešíme situace, které vznikají při vyučování i mimo něj – konflikty mezi žáky, problémy s kázní a s chováním, nedodržení pravidel, komunikace s jinými lidmi.
 • Podporujeme týmovou spolupráce při řešení problémů.
 • Vedeme žáky vyslechnutí názorů druhých, k diskusi, k vyjádření vlastního postoje, stanoviska a k argumentování, k pomoci druhému.
 • Vedeme žáky k samostatnému řešení problémů (najít si vhodné informace, požádat     o pomoc, řešit nedorozumění,…) ve škole i mimo školu.
 • Učíme se asertivnímu chování.
 • Nabízíme řešení problémů s výchovným poradcem a metodikem prevence...

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ

 

vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci

  • Budujeme pravidla partnerské oboustranné komunikace mezi žáky a učitelem, mezi žáky navzájem, mezi žáky a dalšími osobami.

 

 • Využíváme ranní kruh komunikace verbální i nonverbální k vyjádření názorů, k výměně informací a k řešení problémů.
 • Netolerujeme agresivní, vulgární projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů.
 • Realizujeme projekty, při kterých žáci musí komunikovat s různými lidmi a různými prostředky (ústně, písemně, telefonem, e-mailem,…).
 • Organizujeme projekty napříč školou, při kterých se setkávají a spolu pracují žáci různých tříd a ročníků.
 • Připravujeme výstavy a vystoupení žáků na školní akademii, pro děti z mateřských škol, pro důchodce, pro rodiče, pro spolužáky, pro obec Kněžice, Dubečno, Chroustov, Osek, Dvořiště a okolí.
 • Vést žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a školy na veřejnosti.
 • Jednání s rodiči vedeme na třídních schůzkách a kdykoli podle potřeb rodičů.
 • Spolupracujeme s MŠ Kněžice, ZŠ, MŠ Záhornice, ZŠ Běrunice, ZŠ Opočnice, ZŠ a MŠ Hajnice.
 • Spolupracujeme s Obecním úřadem Kněžice, Chroustov, Sloveč …
 • Spolupracujeme se Školskou radou.
 • Zveme rodiče do výuky, na akce, na školy v přírodě, den otevřených dveří …

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ   A PERSONÁLNÍ

 

rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých

 • Minimalizujeme používání frontální výuky, podporujeme skupinové a kooperativní vyučování.
 • Učíme žáky pracovat ve skupinách a rozvíjet schopnost žáků zastávat různé role       ve skupině.
 • Budujeme pozitivní školní a třídní klima.
 • Vytváříme společně pravidla vzájemného soužití a vracíme se k jejich naplňování.
 • Zařazujeme projekty do výuky žáků.
 • Využíváme metod dramatické výchovy k sociálnímu učení.
 • Proměňujeme skupiny, ve kterých se děti učí.
 • Umožňujeme žákům objevovat v sobě dobré stránky, hodnoty, příležitosti.
 • Podporujeme integraci žáků se speciálními potřebami do třídních kolektivů.
 • Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu.
 • Monitorujeme sociální vztahy ve třídě.
 • Učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky,       a mezi žáky a učiteli.
 • Seznamujeme žáky a rodiče se školním řádem, zdokonalujeme jej z hlediska práv         i povinností žáků, rodičů i učitelů a dalších pracovníků školy…

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ

 

vychovávat žáky jako svobodné občany plnící své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých…

 

 

 • Realizujeme slabikář dětských práv (Vím, co smím).
 • Respektujeme individuality ve školním a třídním kolektivu.
 • Vytváříme příležitosti k jednání v duchu občanských práv a povinností: aktivní řešení problémů, pomoc starým občanům, třídění odpadu,…
 • Seznamujeme se s EU, jejíž jsme členy.
 • Monitorujeme chování žáků a včas přijímáme účinná opatření.
 • Využíváme pomoci a zkušeností odborníků (PPP, POLICIE- besedy, Červený kříž…)
 • Kázeňské přestupky řešíme individuálně, princip kolektivní viny a potrestání nepřipouštíme.
 • Při kázeňských problémech žáků hledáme příčinu.
 • Nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, …) jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům.
 • Vždy jsme připraveni podat žákům pomocnou ruku.
 • Snažíme se v žácích budovat hrdost na školu, do které chodí, která jim také patří, kterou spoluvytvářejí, ovlivňují její jméno, mohou ji reprezentovat na veřejnosti,       např. na výletech, školách v přírodě,         v soutěžích…

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ

 

vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, používat vhodné materiály… Naučit žáky chránit své zdraví.

 • Zařazujeme pracovní činnosti přiměřené možnostem dětí, přičemž vycházíme z toho, že pro naše žáky je hlavní prací učení.
 • Nabízíme zajímavé činnosti pro chlapce i dívky.
 • Dbáme na bezpečnost práce dětí.
 • Vedeme žáky k osvojování si pracovních a hygienických návyků.
 • Vedeme žáky k samostatnosti (plánování a organizace práce, příprava pomůcek, dokončení práce, ocenění práce, úklid).
 • Organizujeme dílny zaměřené na vyrábění výrobků k lidovým tradicím a svátkům (Velikonoce, Vánoce, Den matek,…), při kterých si žáci mohou vybírat podle zájmů zajímavé pracovní činnosti.
 • Naplňujeme cíle ekologické výchovy, obec Kněžice-Evropská cena za energetickou efektivnost, European Energy Award, EEA. Bioplynová stanice, která je hlavním zdrojem energie v místě a za další úsporná opatření zvýšení efektivity veřejného osvětlení…
 • Věnujeme pozornost povoláním, která existují, a povoláním rodičů žáků, často v projektech.
 • Organizujeme exkurze na různá pracoviště: ZOO, pekárny,…v místě bydliště nebo v rámci školy v přírodě.
 • Vytváříme situace podle možností k práci na školní zahradě, přípravě pokrmů,… (např. školní akademie, …)
 • Čistá škola.

 

 

 V současné době se však zajímáme kromě vymezení vlastního učiva především jeho účelností pro žáka. Neptáme se jen, co se má žák naučit, tedy na učivo, ale hlavně na to, jak žákovi dané učivo prospěje, jak ho obohatí. Ptáme se tedy, jak určité poznatky žákům prospějí, jak ovlivní jeho rozvoj, co mu jejich zvládnutí umožní a co žák po jejich osvojení dokáže. V centru naší pozornosti je tak zřetelně účelnost daného obsahu vyučování: jde nám především o to, jak konkrétní učivo žáka osobnostně rozvine, což vede ovšem i zpět k učivu samému   a přehodnocení jeho jednotlivých položek. Ukazuje se, že pro rozvoj dítěte je daleko cennější, aby se naučilo s různými informacemi a poznatky účelně nakládat, než aby je jen přejímalo a budovalo si tak sumu vědomostí.

Proto mluvíme o určitých kompetencích k jejichž vytvoření u žáků bychom měli učením a vyučováním směřovat.

Škola by neměla být tím „nutným zlem“, kterým v určitém věku, musí všichni projít, ale místem vzájemného setkávání a bezpečného prostředí motivujícího k zájmu o vzdělání. Měla by být místem, ve kterém by se měly setkat zájmy žáků, učitelů a rodičů.

 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků mimořádně nadaných

 U žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami, tj. jednak žáků s poruchami učení či chování, tělesným nebo smyslovým postižením či jiným znevýhodněním, ale i žáků mimořádně nadaných, uplatňujeme speciálně pedagogické zřetele, metody a postupy. Pedagogičtí pracovníci jsou kompetentní pomoci žákům rozvíjet jejich vnitřní potenciál a podporovat jejich sociální integraci včetně odpovídajícího studijního a pracovního uplatnění.

 1. a) Školní vzdělávací program u žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami naplňujeme formou individuální integrace pomocí těchto programů:
 • vyhledáváme žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami a trvale je sledujeme,
 • úzce spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou (Nymburk, Chlumec n. C., …),
 • vytváříme individuální vzdělávací plány podle doporučení PPP
 • speciální pedagog na škole (Univerzita Karlova v Praze, stání závěrečné zkoušky psychopedie, somapodie, logopedie), výchovný poradce a pedagog s plnou kvalifikací – Západočeská univerzita Plzeň studující logopedii,
 • spolupracujeme s rodiči a provádíme osvětu v této oblasti,
 • snažíme se nabízet pozitivní a vstřícné školní prostředí,
 • konkrétní pedagogická opatření:
  • u žáků uplatňujeme individuální přístup, používáme odlišné metody výuky a hodnocení, respektujeme individuální tempo, posilujeme motivaci, uplatňujeme vhodné formy komunikace
  • nabízíme kompenzační a didaktické pomůcky, výukové programy
  • respektujeme doporučení PPP, jiných odborných pracovníků…
 1. b) Vzdělávání se sociálním znevýhodněním. Žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním a ekonomickým postavením jsou častěji ohroženi sociálně patologickými jevy. Dlouhodobým cílem školy je integrace žáků s odlišného kulturního a sociálně znevýhodňujícího prostředí. Důležitou roli zde hraje učitel, který zná své žáky i jejich rodinné prostředí, volí vhodné přístupy  a vytváří ve škole i ve třídě společenské klima.

Podmínky pro úspěšné vzděláváním žáků se sociálním znevýhodněním:

 • individuální nebo skupinová péče
 • menší počet žáků – výhody málotřídní školy
 • pravidelná komunikace a zpětná vazba
 • spolupráce se speciálním pedagogem a sociálním pracovníkem …
 1. c) Pro vytváření pozitivního klimatu mimořádně nadaným žákům je zapotřebí dostatek vnímavosti okolí ke specifikům žáka   a vytvoření dostatečně podnětného prostředí.

Při vzdělávání nadaných žáků by měl způsob výuky žáků vycházet důsledně z principů individualizace a vnitřní diferenciace.

Příklady pedagogicko-organizačních úprav:

 • individuální vzdělávací plány ,
 • zadávání specifických úkolů ,
 • zapojení do samostatných prací a projektů,
 • vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech,
 • účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky,
 • podíl při výzdobě školy.
Dále nabízíme:
 • možnost uplatnění tvůrčích sil v samostatných školních projektech ekologického či literárního zaměření či v oborových soutěžích ( RECYKLOHRANÍ….)
 • prohloubení učiva zadáváním samostatných prací a problémových úloh,
 • využíváním dětí při prezentacích školy,
 • rozvoj schopností při skupinovém vyučování – např. mohou žáci pomáhat učiteli ,
 • respektujeme odlišný způsob komunikace těchto žáků,
 1. d) Vzdělávaní žáků se zdravotním postižením
Průřezová témata

Co jsou průřezová témata a jaký je jejich smysl

Průřezová témata jsou novým prvkem ve vzdělávání a jejich obsah reflektuje aktuální problémy dnešního světa. Zdůrazňují multikulturní, demokratický, globální a proevropský aspekt výchovy a vzdělání. Přispívají k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji žáka, získávání základního vývoje mediální gramotnosti a vnímání environmentální problematiky. Procházejí napříč vzdělávacími oblastmi, propojují vzdělávací obsahy různých oborů a umožňují přistupovat ke vzdělávacímu obsahu komplexně. Jsou důležitým formativním prvkem a podílejí se na utváření a rozvíjení klíčových kompetencí.

Smyslem průřezových témat není jen doplňovat vzdělávací obsah vyučovacích předmětu, ale otevřít žákům perspektivy poznání     a umožnit jim získat zkušenosti, které využijí v každodenním životě. Poskytují příležitosti pro individuální rozvoj a uplatnění žáků     i pro jejich vzájemnou komunikaci a spolupráci.

Mohou působit na celkovou atmosféru školy a na utváření vzájemných vztahů školy.

Pro mnohé učitele je problematika je stejně nová jako pro jejich žáky (další vzdělávání učitelů). Učitel, který najde v průřezových témat vlastního obohacení a obohacení své dosavadní pedagogické praxe, bude jistě citlivě a ve smyslu poslání průřezových témat postupně hledat a nalézat vhodné způsoby k hodnocení.

Žáky je třeba pro poznání motivovat a ne odrazovat tím, že je budeme „známkovat“ za to, že něco nevědí, mají jiný názor, nebo je zajímají zcela jiné věci než nás.

Na 1. stupni málotřídní ZŠ je zřetelné, že naplňování jednotlivých tématických okruhů průřezových témat nemůže být úplné, ale bude se ve výběru dílčích kroků podřizovat pedagogickému záměru a zvláštnostem žáků na 1. stupni ZŠ, zvláště věkovým               a mentálním.
Průřezová témata jsou nedílnou součástí našeho školního vzdělávacího programu a jsou realizována několika způsoby:

formou školních projektů

- školní projekty mohou být realizovány v rámci jednoho předmětu nebo mohou být celoškolní. Mohou se lišit i svým rozsahem – mohou být krátkodobé (dny až týdny), střednědobé (několik měsíců) či dlouhodobé (roční i víceleté). Projekty v rámci jednotlivých předmětů jsou plně v kompetenci jednotlivých pedagogů, v případě, že se jedná o rozsáhlejší projekt je vhodné s ním seznámit   ostatní pedagogy.

Průřezová témata jsou zapisována do třídních knih.

V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata (viz.tabulka) :

Průřezová témata :

Osobnostní a sociální výchova OSV

Výchova demokratického občana VDO

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech VMEGS

Multikulturní výchova MkV

Environmentální výchova EV

Mediální výchova MV

 Do výuky je zařazena dopravní výchova (Dopravní výchova – Příloha 1), žáci se seznamují se světem financí (Finanční gramotnost – Příloha 2), osvojují si bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých životních situacích (Ochrana člověka za mimořádných událostí – Příloha 3).

Jedním z náhlavních nástrojů realizace cílů vyplývající z vize ŠVP, který naplňuje školní vzdělávací program, který naplňuje výchovné a vzdělávací cíle RVP ZV.

Filosofie programu vychází z filosofie otevřené společnosti. Opíráme se konstruktivnost a teorii morálně kognitivního vývoje dítěte.

Je orientovaná na žáka. Základem je víra v demokratické principy.

Žáci v demokratických třídách jsou povzbuzováni k vyjadřováni vlastních názorů. Podporujeme vzájemný respekt ve vztazích mezi dětmi a dospělými.

 Postoje žáků – přijmout změnu a vyrovnat se s ní. Snažit se rozpoznat problém a řešit jej s pomocí spolužáků a pedagogů.

Myslet a pracovat tvořivě, využívat představivost.

 Vzájemně spolupracovat, být tolerantní k individuálním, kulturním a etnickým odlišnostem.

 Strategie, které jsou respektovány učiteli:

 • individuální přístup ke každému žákovi,
 • integrované učení hrou a činnostmi,
 • plánování a pozorování,
 • aktivní účast rodičů,
 • profesní a osobnostní růst pedagogů,
 • učivo je do jistý míry určovány zájmy žáků a učitel je přizpůsobuje požadavkům a potřebám,
 • jsou rozvíjeny schopnosti děti a jejich pozitivní vztah k učení a práci,

 

Klademe důraz na hodnocení, hlavním smyslem je umožnit žákům, aby se naučili ohodnotit sami sebe.

Součástí je také činností učení, které vede žáky ke spolupráci, vynalézavosti. Nelze naučit vše. Je nutné osvojit si základní poznatky o životě kolem sebe. Motivujeme žáky přiměřeně věku. Dáváme žákům individuální prostor pro učení, protože stejných výsledků nelze dosáhnout u všech žáků za stejnou dobu. Cílem je zapojit do učení co nejvíce smyslů. Realizujeme učení činností, pozorováním, mluvíme o pozorovaných jevech, vyslovujeme závěry – objevujeme.