Pondělí 10. listopad 2014

 Úplnost a velikost školy :

Základní škola Kněžice, okres Nymburk, jejímž zřizovatelem sídlícím na adrese 289 02 Kněžice 37 je Obec Kněžice.   

Od 1. prosince 2002 se stala příspěvkovou organizací. Ředitelství školy sdružuje základní školu s 1. až 5. ročníkem, která má kapacitu 80 žáků i pro žáky vzdělávané dle § 41a školní družinu s kapacitou 30 žáků.

Naše malotřídní škola je školou rodinného typu. Patří mezi inkluzivní školy.

Rodiče mají možnost volného přístupu do školy a domluvy konzultací s vyučujícími. Využíváme i třídní schůzky, dny otevřených dveří. Veřejnost je informována na webových stránkách: www.zs-knezice.cz

 Prostorové a materiální podmínky školy :

 Umístění školy je v jednopatrové budově, v patře budovy jsou umístěny dvě třídy, družina, místnost pro pracovní aktivity žáků. Pedagogický sbor má k dispozici prostor místnost. V přízemí je šatna, tělocvična, herna, výdejna jídla, kabinet.

Kmenové třídy jsou vybaveny funkčním nábytkem. Školní družina a herna přizpůsobena aktivitám pro žáky.

Ve třídách i v družině ICT vybavení na velmi dobré úrovni. Audiovizuální technika (interaktivní tabule, dataprojektor, počítače, notebooky, tablety, čtečky knih, kopírky..). Škola dbá na nové učebnice. Učebnice mají i žáci nižších ročníků doma. Poskytujeme různé typy učebnic ke zkvalitnění výuky. (nakladatelství FRAUS, NOVÁ ŠKOLA, ALTER). Škola využívá učebnice, didaktické pomůcky, informační techniku a další potřeby a pomůcky, které zlepšují efektivní vyučování a podporují aktivitu a tvořivost žáků.

Tělovýchovné zařízení bezpečné.

Školní zahrada připravena na realizaci a využití pro plnění ŠVP školy školní družiny.

Pro učitele máme prostory, které jsou vybavené odpovídajícím úložným nábytkem, můžeme konstatovat, že zázemí pro přípravu učitelek a jejich odpočinek. Místnost také slouží k ošetřování žáků a krátkodobému pobytu poraněného.

Kabinet pro pomůcky na škole zřízen.

Na škole je vybudována studijní zóna pro učitelky i žáky, je volně přístupná.

Nově vybudovaná HERNA jako relaxační prostor pro žáky i učitele, využívána na převlékání na tělesnou výchovu.

Prostory pro osobní hygienu žáků a učitelů: WC, umývárna v dostatečném počtu. Hygienické zařízení odpovídá a respektuje příslušné normy.

Výdejna na stravování je účelně vybavena, včetně myčky nádobí. Obědy jsou dodávány, uzavřena smlouva se ŠJ Kněžice na základě smlouvy. Dohled nad žáky plní po dohodě se ŠJ Kněžice škola v rámci zkvalitnění výdeje pokrmů. Každý školní rok je obnovena smlouva se školní jídelnou.

Školní družina + třídy jsou vkusně upravena pracovním i odpočinkovým nábytkem pro setkávání žáků, rodičů, přátel školy. Prezentace při organizování akcí např. VESNICE ROKU.., akce na podporu zdraví, environmentální výchovy, filmování a dalších aktivit.

Šatna je určena pro odkládání oděvů a obuvi i pedagogického sboru.

 Podmínky pro hygienické a bezpečné vzdělávání a život školy:

 Škola dbá na zjištění pitného režimu, včetně PROJEKTU OVOCE DO ŠKOL, PROJEKT Mléko do škol. Při oslavách svátků  a narozenin žáků ovocné a zeleninové oslavy.
Zákaz kouření, pití alkoholu a používání jiných škodlivých látek.

Lékárnička je na přístupném místě včetně Požární poplachové směrnice.

 Psychosociální podmínky:

 Prvořadým cílem pro naši malotřídku je vytváření pohodového prostředí, zdravého učení a otevřeného partnerství mezi žáky, učiteli a vedením školy, rodiči, zřizovatelem. Podporujeme otevřenost a partnerství v komunikaci. Důležitá je úcta, tolerance, uznání, empatie. Spolupráce, pomoc druhému. Úcta ke stáří.

Naši školu budujeme na principech svobody, odpovědnosti, spolupráce.

Bereme v potaz respekt k potřebám jednotlivých žáků a učitelů a jejich osobních problémů. Využíváme formy přiměřené věku žáků. Důraz dáváme na emoce.

 Škola dbá na ochranu dětí před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy.

 Personální podmínky:

 Pedagogičtí pracovníci splňují podmínky stanovené zákonem stanovené č.563/2004 Sb.

 Škola rodinného typu podporující inkluzivní vzdělávání, které je nejefektivnějším prostředkem boje proti diskriminačním postojům.

Škola není jen místem pro získávání dovedností a znalostí, ale poskytuje i přirozený prostor pro nácvik sociálních dovedností a morálního chování. Žáci bez speciálních potřeb jsou vedeni k tomu, aby se naučili komunikovat a pracovat se spolužáky, kteří mají speciální potřeby. Škola vede žáky k toleranci a k porozumění. Žáci s vývojovými poruchami se učí porozumět, jak se mají chovat ve skupině.

Škola si klade za cíl, aby žáci byli spokojeni.

Škola vychází z přesvědčení, že máme osobnosti, které mají určité výchozí schopnosti, dovednosti a osobnostní rysy. Úkolem naší školy je poskytnout žákům takové edukační prostředí, ve kterém žáci najdou optimální podněty pro svůj rozvoj.

Škola maximálně uplatňuje možnosti inkluzivního vzdělávání, které je individualizované, vnitřně a podle možností a potřeb vnějšně – diferenciované. Využívá kombinace řady možností, jejichž vhodnost a účelnost se liší podle jednotlivých předmětů, věků žáků a často podle konkrétního stavu v dané třídě.

 Škola nabízí pomoc výchovného poradce, speciálního pedagoga. Škola preferuje týmovou spolupráci, asertivní chování.

 Organizační podmínky

 Na realizaci ŠVP se podílí celý pedagogický sbor.

Základní pravidla života škola projednává se zákonnými zástupci telefonicky, emailem, důraz klademe na osobní jednání po domluvě.

 Dlouhodobé projekty

 Pedagogové vzájemně spolupracují na školních projektech. Pořádáme kulturní akce pro veřejnost. Třídní kolektivy doplňují výuku návštěvami divadel, vycházkami do okolí a dalšími akcemi, které pro ně učitelé připraví např. setkání s členy Policie, Červeného kříže ap. Dlouhodobé projekty – Moje knihovnička/ tento projekt je založen na tvorbě vlastních výukových textů vycházející z didaktického systému utvářeného na naší škole, které postupně směřují k rozvoji klíčových kompetencí žáků. RECYKLOHRANÍ, mezinárodní program LES VE ŠKOLE včetně ověřování metodiky.

 Každoročně je ve škole vytvářen aktuální program EVVO, v jehož rámci chceme prosazovat rozvoj udržitelného stylu života, např. třídíme odpady, sbíráme papír. Při svozu spolupracujeme s firmami WEGA RECYCLING s r.o., ASEKOL s r.o. a ECOBAT s r.o..

Projekt Naše OBEC.

Úzce spolupracujeme se zřizovatelem – Obec Kněžice. Jsme aktivní při přípravě soutěží. Např. soutěž o VESNICI ROKU. ROK 2013 – ocenění v soutěži „VESNICE ROKU 2013“. Ocenění Oranžová stuha Středočeského kraje roku 2013. 2. Místo v celostátní soutěži Oranžová stuha České republiky- obec-knezice.cz

Během školního roku realizujeme několik projektů rozličně tématicky zaměřených. Obsah projektu vychází z kulturních tradic momentální nabídky vzdělávacích institucí a aktuálně výchovně vzdělávacích potřeb naší školy.

Připravujeme programy pro naše starší obyvatele z DPS Kněžice.

 Jsme škola, která podporuje ZDRAVÍ.

 Při škole pracuje Školská rada, je významným orgánem s řadou pravomocí, která byla zřízena ze zástupců obce, učitelů a rodičů v roce 2005. Její členové projevují o dění ve škole zájem a svými podněty přispívají k jejímu vylepšování.

 Spolupracuje s malotřídními školami: ZŠ Běrunice, ZŠ a MŠ Záhornice a ZŠ a MŠ Opočnice a také ZŠ a MŠ Hajnice. Pravidelně se zúčastníme – TURNAJE MALOTŘÍDÍCH ŠKOL.

Spolupracuje s místní lidovou knihovnou.

Škola spolupracuje s PPP.

Vedeme dlouhodobě pozitivní písemnou komunikaci s panem Ing. Františkem Pavlištou, Brezno ze Slovenska – 80 let. Pro školu je velikým přínosem.