Neděle 19. říjen 2014

5.5 Vzdělávací oblast Umění a kultura
 5.5.2 Vzdělávací obor Výtvarná výchova
 NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU:   VÝTVARNÁ VÝCHOVA
 5.5.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu
 Obsahové vymezení:

 Hlavním cílem vyučovacího předmětu je Výtvarná výchova jako součást procesu rozvoje estetických vztahů žáků ke skutečnosti a k umění. Výuka vychází především z citového vztahu žáků k zobrazované skutečnosti. Výtvarné činnosti rozvíjejí tvořivost, fantazii, estetické cítění, podněcují a uspokojují potřeby žáků vyjadřovat se k různým tématům, situacím, prožitkům. Důraz je kladen na žákovu vlastní tvůrčí činnost, rozvíjení fantazie a emocionálních prožitků z tvorby a subjektivního vnímání světa. Pro výtvarnou činnost je nepostradatelné příznivé a klidné prostředí zbavené strachu ze známky nebo výsměchu druhých.

Na 1. stupni žáky podněcujeme ke spontánnosti, uvolněnosti a emocionálnímu přístupu ke světu a jeho bezprostřednímu způsobu znázornění jednoduchými technikami.

Do výuky je zařazena dopravní výchova (Dopravní výchova – Příloha 1), žáci se seznamují se světem financí (Finanční gramotnost – Příloha 2), osvojují si bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých životních situacích (Ochrana člověka za mimořádných událostí – Příloha 3).

Vzdělávací obsah je zpracován pro jednotlivá období, konkrétní činnost si volí učitel sám dle svého uvážení s ohledem  na podmínky výuky, schopnosti, zkušenosti a potřeby žáků.

V 1. období převládá spontánnost, bezprostřednost výtvarného projevu dítěte. Děti kreslí rády zpaměti, předlohám se vyhýbají. Jejich představy je těší a snaží se je ztvárnit. Vhodná motivace podněcuje uvolnění dětské fantazie. Děti potom často tvoří s velkým zaujetím a prožívají velkou radost z toho, co vytvořily. Jejich práce jsou plné volnosti, naivnosti a psychologických záhad. Úlohou učitele v tomto období je posilovat sebevědomí žáků, využívat jejich fantazii, rozvíjet ji, podporovat jejich vlastní výtvarné vyjadřování, podněcovat zájem o výtvarnou práci vhodnou motivací. Mezi metody a formy práce zařazuje učitel co nejvíce různé hravé činnosti a experimentování.

V 2. období se zaměřujeme na vycvičení oka a žákovy ruky, rozvíjení schopnosti čistého a jistého zobrazování, pěstování správného vnímání krásy formy, linie, barvy i symetrie. Postupně se tříbí smyslová vnímavost, uvědomělé pozorování     a výtvarné vidění.

Výuka Výtvarné výchovy je často spojována s výukou jiných předmětů - výtvarně lze vyjadřovat zvolený jednoduchý rytmus melodie v Hudební výchově, při kresbě přírodnin je vhodné využít znalostí z oblasti Člověk a jeho svět. Při kresbě nářadí je třeba znát, jak a k čemu se určité nářadí používá, zde tedy vytváříme mezipředmětovou vazbu s Pracovními činnostmi, při tématickém kreslení se dá vhodně využít některé četby z čítanky v rámci Českého jazyka.

Časové vymezení:
 1. ročník – 1 hodina

 2. ročník – 1 hodina

 3. ročník – 2 hodina

 4. ročník – 2 hodiny

 5. ročník – 1 hodiny.

 Organizační vymezení:

Výuka probíhá ve třídě, doplněna výstavami.

 Průřezová témata:

 Osobnostní a sociální výchova (OSV)

Osobnostní rozvoj

OSV 1: Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; řešení problémů

OSV 5: Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti "dotahovat" nápady do reality)

Multikulturní výchova (MkV)

MkV 1: Kulturní diference: jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti; člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika; poznávání vlastního kulturního zakotvení; respektování zvláštností různých etnik

5.5.2.2 Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Výtvarná výchova                              
Kompetence k učení

Učitel:

 • vede žáky k pochopení umění jako specifického způsobu poznání,

 • učí prezentovat svůj výtvarný projev a naslouchat sdělení druhých,

 • rozvíjí tvořivé schopnosti žáků, pěstuje jejich estetické cítění a vkus,

 • seznamuje žáky s ilustracemi v dětských knihách, učí je poznávat nejznámější malíře – ilustrátory,

 • vede žáky k sebehodnocení,

 • individuálním přístupem k žákům maximalizuje jejich šanci prožít úspěch,

 • vede žáky k samostatnému organizování některých akcí mimo vyučování,

 • na začátku hodiny vždy žáky seznámí s cílem, v závěru zhodnotí s žáky jeho dosažení.

Žák:

 • dovedností získaných při výtvarných činnostech využívá při výuce dalších předmětů a naopak.

Kompetence k řešení problémů

Učitel:

 • vede žáky k výtvarnému zobrazení tvarů předmětů na základě her s nimi,

 • učí žáky pozorovat a vnímat krásu přírody, hovořit o svých pocitech a dojmech, pokusit se je výtvarně vyjadřovat,

 • četbou, vyprávěným příběhem, hudbou, dramatickým dílem podněcuje a rozvíjí výtvarné představy žáků,

 • dává možnost výtvarným projevům v různých technikách.

Žák:

 • výtvarně experimentuje, objevuje tvary věcí kolem nás,

 • hraje si s linií s využitím různých plastických materiálů

 • sám řeší nějaký praktický problém v životě školy - výzdobu své učebny, program některých vystoupení, kostýmy, činnost klubu apod.

Kompetence komunikativní

Učitel:

 • učí žáky spolupracovat, proto zavádí do výuky kooperativní a projektové vyučování jako model týmové práce,

 • tvůrčími činnostmi založenými na experimentování vede žáky k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné pocity a prožitky     a zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu komunikace,

 • učí žáky chápat umění jako svébytný prostředek komunikace,

 • probouzí a rozvíjí schopnosti výtvarného vyjadřování žáků.

Žák:

 • hovoří o pozorovaných jevech z přírody, lidové kultury, společnosti apod.

 Kompetence sociální a personální

 Učitel:

 • vede žáky k chápání umění a kultury jako neoddělitelné součásti lidské existence, k poznání uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech,

 • učí je tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám i kulturním projevům,

 • vytváří kladný citový vztah k výtvarnému umění,

 • učí žáky respektovat vzájemné odlišnosti ve výtvarném vyjadřování.

Žák:

 • posuzuje výsledky své práce,

 • přijme roli ve skupině,

 • má pozitivní přístup k práci své i ostatních.

Kompetence občanské

 Učitel:

 vede žáky k uvědomování si sebe samého, svých osobních prožitků a svých možností obohacovat emocionálně život prostřednictvím vlastní tvorby neovlivněné vnuceným výtvarným vzorem

 • vede žáky k ochraně svého zdraví a ochraně životního prostředí.

Žák:

 • pomáhá při výzdobě školy, třídy.

 Kompetence pracovní

Učitel:

 • vede k pozitivnímu vztahu k práci,

 • vede k získání základních pracovních návyků při použití jednoduchých výtvarných technik,

 • seznamuje žáky s výtvarnými nástroji, materiály a technikami.

Žák:

 • kreslením, malováním a modelováním rozvíjí tvarovou, barevnou i prostorovou představivost a jemnou motoriku.

5.5.2.3 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

VÝTVARNÁ VÝCHOVA - 1. - 3. ROČNÍK ( 1. období )

 

Školní ročníkový výstup

Učivo

Průřezová témata,

mezipředmětové vztahy                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 

- pozná různé druhy tvarů; porovnává jejich podobné či

odlišné vlastnosti, jejich vztahy; rozlišuje různorodé přírodní materiály;

-seznamuje se s rozličnými výtvarnými postupy, technikami a nástroji

Vizuálně obrazné elementy - tvar, objem, kvalita, textura a jejich vztahy - kontrast podobnost, rytmus struktura. Neobvyklé materiály a nástroje.

OSV1, OSV 5

 

- záměrně využívá a kombinuje vizuálně obrazné elementy a

prostředky; tvůrčím způsobem experimentuje s barvami

Hra s linií, barvou a modelovací hmotou, originalita dle vlastní fantazie a vlastních prožitků.

   

- vyjadřuje se výtvarně na základě svého smyslového a

pohybového vnímání

Smyslové vnímání, pohyb a výtvarné vyjádření.

   

- zdůvodní a obhájí výtvarné pojetí; vede dialog, vyjadřuje se k 

nové tvorbě své i druhých; toleruje jejich způsoby výtvarného vyjádření; porovná vlastní interpretaci s interpretací uznávanou     a inspiruje se jí

Porovnávání a interpretace vlastní tvorby a tvorby spolužáků s tvorbou a interpretací uznávaných autorů.

   

- ověřuje si vliv své činnosti na okolí, vystavuje své práce,

podílí se na zlepšení prostředí školy

Instalace výstavy, zjištění dopadu na širší sociální prostředí.

   
       

VÝTVARNÁ VÝCHOVA - 4. - 5. ROČNÍK ( 2. období )

 

Školní ročníkový výstup

Učivo

Průřezová témata,

mezipředmětové vztahy                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
 

- vědomě se zaměřuje na projevení vlastních životních zkušeností

Kombinace a proměny prvků vizuálně obrazného vyjádření v ploše, objemu a prostoru.

OSV1, OSV 5, MkV 1

 

- rozliší reálný a duchovní prostor; uplatňuje své fantazijní představy; vědomě volí nástroje a techniky; tvoří jednoduché plošné konkrétní výtvarné vyjádření

Spontaneita, hledání nových kontextů pro uplatnění samostatně vytvořených a přejatých obrazových znaků.

   

- uplatňuje vztah zrakového vnímání k vnímání kompozice z geometrických tvarů ostatními smysly, experimentuje v kompozici, rozkládá a syntetizuje různé tvary i barvy, využívá výrazové možnosti barev a jejich kombinaci, uplatňuje osobitost v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření nových a neobvyklých pocitů a prožitků, svobodně volí a kombinuje prostředky

Smyslové vnímání, pohyb a výtvarné vyjádření.   Výrazové možnosti akční tvorby, grafika PC, fotografie, video. Volba vhodných prostředků k danému námětu, manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, rozlišení typů vizuálně obrazného vyjádření

   

- samostatně odhaluje interpretační kontext vlastního i přejatého zrakového vyjádření, aby byl srozumitelný pro ostatní; ověřuje vliv svých činností na okolí

 

Komunikační obsah obrazových znaků přejatých i vytvořených samostatně, vhodnost užití obrazových znakových prostředků pro dosažení konkrétních účinků v komunikaci, účast na výzdobě školy.

   

- hledá a pojmenovává základní obrazotvorné prvky a kompoziční přístupy v uměleckém díle a porovnává rozdíly výtvarných děl, rozlišuje vhodnost použití výtvarných technik

 

 

 

 

 

 

 

 

Účinek uměleckého díla současnosti a minulosti. Porovnávání vlastní interpretace s všeobecně uznávanými pravidly.

Hledání, rozlišování a vytváření obrazných znakových prostředků pro vyjádření statického i dynamického chápání reality, uspořádání objektů do celků - výrazovost, velikost, vzájemné postavení.

Hledisko vnímání a motivace přístupů k vizuálně obrazným vyjádřením - vizuální, dynamické, statické, fantazijní, založené na smyslovém   vnímání

   

- hodnotí, zdůvodňuje a obhajuje svoji výtvarnou výpověď a vyjadřuje se k tvorbě ostatních, hledá v ní zdroj pro svá vlastní vizuálně obrazná vyjádření

 

 

Nové kontexty pro uplatnění samostatně vytvořených i přejatých obrazových znaků. Výtvarná výpověď hodnocení, zdůvodnění   a obhájení, vyjádření se k tvorbě vlastní i ostatních. Tolerance k rozdílným způsobům výtvarných vyjádření.

Komunikace se spolužáky, rodinnými příslušníky, vysvětlování výsledků tvorby podle vlastních schopností