Pátek 24. říjen 2014

5.4 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět

5.4.1 Vzdělávací obor Člověk a jeho svět

5.4.1.1 NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU:  PRVOUKA

5.4.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

Obsahové vymezení:

Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět pro 1. období.

Předmět předkládá žákům nové poznatky a rozvíjí dovednosti z různých oblastí života. Vytváří předpoklady pro základní pracovní a režimové návyky a představy o nejběžnějších skutečnostech a zákonitostech v přírodě i společnosti, o lidských činnostech a výtvorech, o nejdůležitějších podmínkách života, zdraví, bezpečí a dalších tématech. Učí žáky jednat a rozhodovat se v běžných i méně obvyklých životních situacích, spoléhat na sebe, ale i na pomoc druhých. Důraz je kladen na dopravní výchovu (Dopravní výchova – Příloha 1). Vede žáky k odpovědnosti za vlastní zdraví a bezpečnost, za své chování, jednání a rozhodování. Žáce se seznamují se základními právy a povinnostmi, se světem financí (Finanční gramotnost – Příloha 2). Učí se vnímat přírodní jevy, pozorovat je, přemýšlet o nich a chránit je. Osvojují si bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých životních situacích (Ochrana člověka za mimořádných událostí – Příloha 3). Potřebné vědomosti a dovednosti ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět získávají žáci především tím, že pozorují názorné pomůcky, přírodu a činnosti lidí, hrají určené role, řeší modelové situace atd.

Vzdělávací obsah předmětu je členěn do pěti tematických okruhů - Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Rozmanitost přírody; Člověk a jeho zdraví.

Časové vymezení:
 1. ročník – 2 hodin
 2. ročník – 2 hodin
 3. ročník – 2 hodin
Organizační vymezení:

Výuka probíhá ve třídě, doplněna besedami a exkurzemi.

Průřezová témata:

Osobnostní a sociální výchova (OSV)

Osobnostní rozvoj

OSV 1 Rozvoj schopností poznání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, řešení problémů

OSV 2 Sebepoznání a sebepojetí: moje tělo, co o sobě vím a co ne, můj vztah ke mně samému, moje vztahy k druhým lidem

OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace: organizace vlastního času, plánování učení

OSV 4 Psychohygiena: dobrá organizace času, rozumové zpracování problému, hledání pomoci při potížích

OSV 5 Kreativita: nápady, originalita, tvořivost

Sociální rozvoj

OSV 6 Poznávání lidí: vzájemné poznávání ve třídě

OSV 7 Mezilidské vztahy: chování podporující dobré vztahy, respektování, podpora, pomoc

OSV 8 Komunikace: řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, pravda, lež a předstírání v komunikace, komunikace v různých situacích

OSV 9 Kooperace a kompetice: rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro kooperaci

 Výchova demokratického občana (VDO)

VDO 2 Občan, občanská společnost a stát: přijímat odpovědnost za své postoje a činy (zejména v ochraně životního prostředí)

 Multikulturní výchova (MkV)

MkV 2 Lidské vztahy: právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci, uplatňování principu slušného chování (základní morální hodnoty)

 Environmentální výchova (EV)

EV 1 Ekosystémy: les, pole, vodní zdroje, lidské sídlo, kulturní krajina

EV 2 Základní podmínky života: voda, ovzduší, půda, ochrana biologických druhů, energie, přírodní zdroje,

EV 3 Lidské aktivity a problémy životního prostředí: doprava a životní prostředí, vlivy průmyslu na prostředí, odpady a hospodaření

s odpady, ochrana přírody, změny v krajině

EV 4 Vztah člověka k prostředí: naše obec, náš životní styl, prostředí a zdraví,

 Mediální výchova (MV)

MV 1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: hledání rozdílů mezi různými druhy sdělení, chápání podstaty mediálního sdělení

5.4.1.1.2 Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Prvouka                   
Výuka přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka takto:
Kompetence k učení:

Učitel:

 • vede žáky k zakládání pokusů,
 • nabízí různé zdroje informací, vede žáka k vyhledávání a třídění informací z různých zdrojů informací,
 • jasně, stručně, srozumitelně a v souvislostech provádí výklad.

 Žák:

 • pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti,
 • vyhledává a třídí informace z různých zdrojů informací (encyklopedie, přírodovědné knihy a časopisy…),
 • užívá obecně platné termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí.
 Kompetence k řešení problémů:

Učitel:

 • nabízí problémové úkoly, objasňuje více druhů řešení a tím učí žáka řešit problémy, volit vhodné způsoby řešení, užívat při řešení problému empirické a logické postupy, tyto postupy prakticky ověřuje,
 • společně s žáky vytváří pravidla a kritéria hodnocení a tím umožňuje žákovi sledovat vlastní pokrok při zdolávání problémů.

Žák:

 • vyhledává informace a využívá vlastní zkušenosti při řešení problémů.
 Kompetence komunikativní:

Učitel:

 • nabízí různé texty a záznamy, audio i videotechniku a tím umožňuje žákovi porozumět různým typům textů a záznamů a obrazového materiálu,
 • poskytuje žákovi informační a komunikační prostředky a technologie.

Žák:

 • efektivně využívává informační a komunikační prostředky pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem.
Kompetence sociální a personální:

Učitel:

 • umožňuje žákům podílet se na vytváření pravidel práce v týmu,
 • poskytuje žákům prostor pro skupinovou práci a kooperativní učení,
 • je žákům rádcem a tím vede žáka k tomu, že žák umí v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni požádat,
 • umožňuje žákům klást otázky a tím žák přispívá k diskusi v malé skupině.

Žák:

 • spolupracuje ve skupině a respektuje daná pravidla,
 • podílí se na příjemné atmosféře v týmu,
 • spolupracuje s druhými při řešení problémů.
Kompetence občanské:

Učitel:

 • uznává možnost volby při rozhodování,
 • umožňuje žákovi rozhodovat se podle dané situace, poskytovat účinnou pomoc dle svých možností,
 • umožňuje dávat věci, jevy do souvislostí,
 • vede žáky k zodpovědnosti za svá rozhodnutí.

Žák:

 • chápe základní ekologické souvislosti,
 • zná požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví.
Kompetence pracovní:

Učitel:

 • poskytuje žákům různé nástroje a pomůcky,
 • předkládá různá rizika a následky nejen ve vztahu k lidem, ale i k přírodě a tím vede žáka k zodpovědnému přístupu k výsledkům pracovní činnosti i z hlediska ochrany svého zdraví a zdraví druhých, i z hlediska ochrany životního prostředí.

Žák:

 • používá materiály, nástroje a vybavení a dodržuje vymezená pravidla. 
 5.4.1.1.3 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Prvouka
PRVOUKA – 1. ROĆNÍK  
Školní ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy  
 
  Místo, kde žijeme  OSV 2, OSV 3, OSV 4, OSV 6, OSV 7,EV 2, EV 4, MkV 2, VDO 2,     
– seznamuje se se zásadami bezpečnosti silničního provozu - pravidla silničního provozu  
– používá výstražná značení na oblečení, aktovce - město,vesnice  
– rozliší město a vesnici - popis  
– popíše věci kolem sebe    
  Lidé kolem nás  
– pojmenuje jednotlivé členy svojí rodiny - rodina  
– rozpozná a pojmenuje základní povolání a pracovní činnosti - povolání  
– užívá základní pravidla společenského chování -společenské chování, etická výchova  
– dodržuje práva a povinnosti žáků školy – vnitřní řád školy - práva a povinnosti  
  Lidé a čas  
– popíše organizaci svého dne - režim dne  
– na obrázku vyhledá některé historické památky Prahy - Praha    
– rozezná předměty denní potřeby - věci kolem nás    
  Rozmanitost přírody    
– pojmenovává změny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích - příroda    
– rozpozná základní druhy ovoce a zeleniny - ovoce, zelenina    
– přiřazuje plody k rostlinám - lidské smysly    
– smysly určí vlastnosti látek (čich, chuť, hmat)      
  Člověk a jeho zdraví    
– používá základní hygienické a režimové návyky - hygienické návyky    
– do schématu lidské postavy připíše názvy jednotlivých částí těla - člověk    
– porovná rozdíly mezi nemocí a úrazem - úraz, nemoc, modelové situace    
– odhadne, které látky jsou návykové, nebezpečné - pravidla silničního provozu    
– uvede důvod, proč odmítne setkání s neznámými jedinci      
– dodržuje základní pravidla silničního provozu      
– přiměřeně reaguje na pokyn dospělého      

 

PRVOUKA – 2. ROĆNÍK  
Školní ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy  
 
  Místo, kde žijeme OSV 1, OSV 2, OSV 3, OSV 4, OSV 6, OSV 7, OSV 9,  
– používá zásady bezpečného chování v silničním provozu Pravidla silničního provozu EV 1, EV 2, EV 3, EV 4, MkV 2, VDO 2   
– popíše cestu do školy a ze školy, rozpozná možná nebezpečí Domov a škola - orientace v místě bydliště,    
– rozliší město a vesnici, popíše rozdíly mezi nimi okolí školy, práce ve škole    
– určí Prahu jako hlavní město ČR a samostatný kraj Praha - Karlův most, Národní divadlo,      
– zjistí a zapíše některé památky ve svém okolí, městě            Pražský hrad    
– porovnává přírodní a umělé materiály Vnímání materiálů    
– vyhledává přírodní a umělé prvky v okolí školy      
       
  Lidé kolem nás    
– popíše svoji rodinu - vztahy, zvyky, zaměstnání, povinnosti    
– posoudí postavení jedince v rodině, každému členovi přiřadí jeho roli - rodina  
– vysvětlí význam a potřebu vybraných zaměstnání a pracovních - druhy zaměstnání, pracovní činnosti  
         činností   - volný čas a zaměstnání  
– vlastními slovy popíše rozdíl mezi volným časem a prací - normy společenského chování    
– dodržuje zákl. pravidla. společenského chování (etická výchova)    
– popíše svého kamaráda i s jeho vlastnostmi      
       
  Lidé a čas    
– orientuje se v čase podle ručičkových hodin - papírové hodiny    
– rozezná, co bylo, je, bude - průběh lidského života    
– popíše tradičními české vánočními zvyky a zvyky jiných etnik - Vánoce – vánoční zvyky    
       
  Rozmanitost přírody    
– porovnává a zapisuje změny v přírodě během ročních obdobích - příroda - proměny v  ročních obdobích    
– zakresluje počasí do kalendáře přírody - stromy, rostliny        
– rozliší stromy jehličnaté a listnaté, uvede jejich příklady - voda -pokusy    
– rozliší základní části těla rostlin - kořen, stonek, list, květ, plod - zvířecí rodina    
– odhadne důležitost vody pro člověka, zvíře, přírodu - vážení    
– přiřazuje obrázky mláďat k dospělcům      
– provede jednoduché pokusy s vodou ; zváží vybrané látky      
  Člověk a jeho zdraví    
– používá základní hygienické návyky, vysvětlí jejich důležitost - hygienické návyky    
– sestaví jednoduchý jídelníček zdravé stravy na jeden den - zdravá strava    
– do schématu lidské postavy zapíše jednotlivé části těla - člověk – stavba těla    
– ošetří   drobná poranění, vyhledá telefonní číslo záchranné služby - modelové situace - zdraví, úraz    
– vysvětlí své chování při setkání s cizím člověkem, dokáže říci “ne” - komunikace    
– dodržuje pravidla silničního provozu při návštěvě dopravního hřiště      
– pojmenuje alespoň tři dopravní značky,vysvětlí jejich význam -doprava, cyklistika, dopr.znaky    
– vyřídí vzkaz druhé třídě      

 

 

 

PRVOUKA – 3. ROĆNÍK  
Školní ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy  
 
  Místo, kde žijeme OSV 1, OSV 2, OSV 4, OSV 5, OSV 6,  
- na jednoduchém plánku vyznačí své bydliště, školu - prostředí domova, orientace v místě bydliště OSV 7, OSV 8,  
- ukáže na mapě hlavní zeměpisné dominanty v místní krajině - prostředí školy - okolí , bezpečná cesta, riziková místa a situace VDO 2, MV 1, MkV 2,  
- popíše, jak se člověk podílí na vytváření krajiny - místní krajina - části, poloha, orientační body EV 2, EV 3, EV 4  
  dopravní síť, historie, současnost města    
  Lidé kolem nás    
- rozliší širší příbuzenské vztahy - rodina (postavení jedince, role, život a fce, principy demokracie)    
- popíše povolání svých rodičů - příbuzenské, mezigenerační vztahy    
- porovná příbuzenské vztahy a role v rodině u vybraných etnik - práce fyzická a duševní, zaměstnání    
- projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatků - soužití lidí různých etnických skupin- etická výchova    
- dodržuje zákl. pravidla. společenského chování      
  Lidé a čas    
- ukáže na číselné ose, co bylo, je a bude - orientace v čase; dějiny jako sled událostí    
- rozliší a pojmenuje významné historické a kulturní dominanty Prahy - den, části dne, denní činnosti, režim dne    
- rozliší a pojmenuje na obrázku vybrané osobnosti spjaté s Prahou;       uvede významné události v historii Prahy - památky, osobnosti a události Prahy    
- rytmus života – od narození do stáří    
- reprodukuje vybranou pověst spjatou s Prahou      
- rozlišuje jednotlivé etapy lidského života; pojmenuje svoji etapu       (dětství); popíše dospělost; rozliší mládí a stáří                
  Rozmanitost přírody    
- vytvoří kalendář přírody - podmínky života    
- vyjmenuje a charakterizuje jednotlivá roční období - proměny přírody v ročních obdobích, reakce    
- na příkladech uvede základní význam vody a vzduchu pro člověka organismů na roční období    
- pojmenuje vybrané stromy jehličnaté a listnaté; rozliší vybraná       domácí a hospodářská zvířata, kvetoucí a nekvetoucí rostliny - látky - vlastnosti, třídění, změny skupenství,    
pozorování a pokusy    
- provádí jednoduché pokusy a měření - stromy, domácí a hospodářská zvířata    
  - měření veličin    
       
  Člověk a jeho zdraví    
- zdůvodní význam správného držení těla a aplikuje jej při běžných - životní potřeby a projevy    
       činnostech ve škole - základní funkce, projevy a stavba lidského těla    
- sestaví svůj denní režim - péče o zdraví, zdravý životní styl, výběr potravin, způsoby uchování, pitný režim    
- popíše oblečení a obuv pro různé situace - návykové látky a zdraví, návykové látky, hrací automaty a počítače - závislost    
- vysvětlí   na příkladech význam péče o zdraví své i ostatních - osobní bezpečí - bezpečné chování, vhodná a nevhodná místa pro hru- přivolání pomoci v případě ohrožení, čísla tísnového volání    
- rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro     hru a trávení volného času,      
- vede zásady správného chování při styku s cizími osobami, ovládá způsoby komunikace s operátory tísnových linek      
- popíše příklady uplatňování pravidel silničního provozu      
- dodržuje pokyny dospělých při   mimořádných událostech