Sobota 18. říjen 2014

5.6 Vzdělávací oblast Člověk a zdraví
5.6.1 Vzdělávací obor Tělesná výchova
NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: TĚLESNÁ VÝCHOVA
 5.6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu
 Obsahové vymezení:

 V předmětu Tělesná výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, oboru Tělesná výchova.

Předmět Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na jedné straně  k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, na druhé straně k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové, jejímž smyslem je schopnost samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do denního režimu pohybové činnosti pro uspokojování vlastních pohybových potřeb i zájmů, pro optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti, pro regeneraci sil a kompenzaci různého zatížení, pro podporu zdraví a ochranu života. Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností je v základním vzdělávání žákův prožitek z pohybu a z komunikace při pohybu, dobře zvládnutá dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku umocňuje.

Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení pohybového nadání, které předpokládá diferenciaci činností i hodnocení výkonů žáků. Neméně důležité je odhalování zdravotních oslabení žáků a jejich korekce v běžných i specifických formách pohybového učení - v povinné tělesné výchově. Nedílnou součástí tělesné výchovy stávají korektivní  a speciální vyrovnávací cvičení, která jsou podle potřeby preventivně využívána v hodinách tělesné výchovy pro všechny žáky nebo jsou zadávána žákům se zdravotním oslabením místo činností, které jsou kontraindikací jejich oslabení. Příležitostí pro pozitivní hodnocení bez ohledu na míru pohybového nadání je vyrovnávání žáka s přiměřenou zátěží, nutnou k dosažení efektu superkompenzace jako způsobu zvyšování výkonnosti a odolnosti organizmu při sportovním i pracovním výkonu. V tělesné výchově je velmi důležité motivační hodnocení žáků, které vychází ze somatotypu žáka a je postaveno na posuzování bez paušálního porovnávání žáků podle výkonových norem.

 Naše škola se pravidelně účastní - Putovního poháru málotřídních škol na sportovních dnech.

 Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:

 1. poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty, ochraně zdraví a životů při každodenních rizikových situací i mimořádných událostech a k využívání osvojených postupů spojených s řešením jednotlivých mimořádných událostí.

 2. pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k vnímání radostných prožitků z činností podpořených pohybem, příjemným prostředím a atmosférou příznivých vztahů

 3. poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách života na způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů i na kvalitě prostředí

 4. získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje

 5. využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu, k upevňování způsobů rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví v každé životní situaci i k poznávání a využívání míst souvisejících s preventivní ochranou zdraví

 6. propojování zdraví a zdravých mezilidských vztahů se základními etickými a morálními postoji, s volním úsilím atd.

 7. chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu pro výběr partnera i profesní dráhy, pro uplatnění ve společnosti atd.

 8. aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole i v obci.

 Časové vymezení:
 1. ročník – 2 hodiny

 2. ročník – 2 hodiny

 3. ročník – 2 hodiny

 4. ročník – 2 hodiny

 5. ročník – 2 hodiny.

 Organizační vymezení:

Výuka probíhá v místnosti na cvičení, na hřišti, na školní zahradě, doplněno- soutěže, závody apod.

 Průřezová témata:

 Osobnostní a sociální výchova (OSV)

Osobnostní rozvoj

OSV 1 Rozvoj schopnosti poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů

OSV 2 Sebepoznání a sebepojetí: informace o mé osobě

OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace: regulace vlastního chování

OSV 4 Psychohygiena: sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích, dobrá organizace času, dovednosti zvládání stresových situací, hledání pomoci při potížích.

Sociální rozvoj

OSV 6 Poznávání lidí: vzájemné poznávání se ve skupině/ třídě, rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech.

OSV 8 Komunikace: cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání; dovednosti pro verbální i neverbální sdělování (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování), specifické komunikační dovednosti; dialog; komunikace v různých situacích; efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace; pravda, lež a předstírání v komunikaci

 Environmentální výchova (EV)

EV 4 Vztah člověka k prostředí: naše obec, náš životní styl, prostředí a zdraví

 5.6.1.2 Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Tělesná výchova

 Výuka přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka takto:

 Kompetence k učení:

 Učitel:

 • vytváří zejména v oblasti motorického učení algoritmizací nácviku pohybových dovedností v rozsahu vybraného učiva,

 • vede žáky k práci ve dvojicích dle systému „každý žák cvičencem i cvičitelem“.

Žák:

 • samostatně pozoruje, kriticky posuzuje,

 • posoudí vlastní pokrok,

 • kriticky zhodnotí vlastní výsledky.

 Kompetence k řešení problémů:

 Učitel:

 • učí žáky problémové situace,

 • klade důraz na převzetí zodpovědnosti za svá rozhodnutí.

Žák:

 • kriticky myslí, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí .

Kompetence komunikativní:

 Učitel:

 • vede ke spolupráci ve skupině,

 • pomáhá vnímat a předávat jednoznačné informace

 • vede k výběru použitelných slovních i mimoslovních signálů a sdělení

Žák:

 • respektuje kamarády,

 • navazuje přátelský vztah

 • naslouchá a reaguje.

 Kompetence sociální a personální:

 Učitel:

 • podněcuje vytváření příjemné atmosféry.

 Žák:

 • střídá různé role ve dvojici i ve skupině v rámci svých možností,

 • respektuje vazbu mezi úrovní schopností a dovedností a hierarchií skupiny,

 • je srozuměn s tím, že vynaložené úsilí může znamenat posun pozice v družstvu

 • akceptuje roli odpovídající svým možnostem a snaží se ocenit spektrum ostatních členů v jejich rolích za pomoci učitele.

Kompetence občanské:

 Učitel:

 • vede žáky ke schopnosti domluvy a respektováním individuálních odlišností při hledání toho, co lze na sobě i na druhých pozitivně hodnotit. Pocit a smysl týmového ducha i vlastní sebeúcty je přenosný ze sportu do společenské a pracovní sféry,

 • vede žáky k takovému jednání, které podporuje a chrání jejich zdraví,

 • klade důraz na aktivní zapojení do sportovních činností.

Žák:

 • rozhoduje se v zájmu ochrany zdraví.

Kompetence pracovní:

Učitel:

 • vyžaduje bezpečné a účinné využití pomůcek a sportovního náčiní,

 • pomáhá žákům k překonávání přiměřené míry psychického i fyzického diskomfortu s ohledem na individuelní parametry.

 Žák:

 • dodržuje stanovená pravidla,

 • nacvičuje první pomoc.

 5.6.1.3 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova

 

Tělesná výchova pro 1.ročník

Školní ročníkový výstup 

okruh

učivo

Průřezová témata

Mezipředm. vztahy

dodržuje přesně povely učitele a rychle reaguje na jeho pokyny a gesta

 

Bezpečnost při cvičení

OSV 1, OSV 2, OSV 3, OSV 4, OSV 8,

zvládá se bez pomoci převléct do cvičebního úboru

Povely a gesta

EV 4

Vhodný úbor

 

ví, co je pojem relaxace a kondice

Kondiční a relaxační cvičení

pohybové hry pro rozvoj pohybových schopností

 

ví, že je schopen svou kondici ovlivnit a pozná důležitost relaxace

posilování s vlastní nebo nižší váhou

 

relaxační cvičení

 

strečink

 

chová se bezpečně na hřišti, pozná části hřiště a ví, jaký úbor je vhodný

Sportovní hry

seznámení s hřištěm a bezpečnost při hrách

 

házení, chytání, pohyb s míčem

 

vybíjená - modifikace hry (malé hřiště)

 

pozná gymnastická nářadí a umí je pojmenovat

Gymnastika

Gymnastické držení těla, pohyby rukou, trupu atd.

 

zvládá gymnastické držení těla

Základní gymnastické nářadí

 

zvládá kotoul vpřed a vzad

Průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu vpřed a vzad

 

zvládá kotoul vpřed a vzad

Gymnastika

Kotoul vpřed a vzad

 

zvládá odraz snožmo

Odraz snožmo

 

zvládá základy šplhu s dopomocí učitele

Průpravná cvičení pro nácvik přírazu obounož

 

Šplh max. 2m s dopomocí

 

zvládá základní atletické pojmy

Atletika

 

 

 

 

 

 Plavání

 

Základní atletické pojmy – vysvětlení

 

zvládá teoreticky techniku skoku, běhu a hodu

Základy skoku, běhu a hodů

 

zvládne úspěšně testy (měření časů a vzdáleností): sprint na 30 m, vytrvalostní běh na 300 m; skok do dálky sounož z místa

Sprint 20-30m

 

Nácvik nízkého a pol. Startu (bez bloků)

 

Vytrvalostní běh

 

hází míčkem

 

pohybuje se bezpečně ve vodním prostředí

 

 

 

pohybuje se bezpečně ve vodním prostředí 
zná zásady chování při plavání
ovládá jeden plavecký způsob (uplave alespoň 25m)
POZNÁMKY:

 

 

 

Nácvik hodu míčkem z místa

 

 

 

 

 

základní plavecký výcvik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní ročníkový výstup

2. ročník

 

okruh

učivo

Průřezová témata

mezipředmětové vztahy

dodržuje přesně povely učitele a rychle reaguje na jeho pokyny a gesta

 

Bezpečnost při cvičení

 OSV 1, OSV 2, OSV 3, OSV 4,

zvládá se bez pomoci převléct do cvičebního úboru

Vhodný úbor

 OSV 8, EV 4

dodržuje pravidla chování při cvičení

Povely a gesta

 

ví, co je pojem relaxace a kondice; ví, že je schopen svou kondici ovlivnit a chápe důležitost relaxace

Kondiční a relaxační cvičení

pohybové hry pro rozvoj pohybových schopností

 

posilování s vlastní nebo nižší váhou

 

relaxační cvičení

 

strečink

 

pozná gymnastická nářadí a náčiní a pojmenuje je

 

Gymnastika

Gymnastické držení těla, pohyby rukou, trupu atd.

 

zvládá gymnastické držení těla

Základní gymnastické nářadí a náčiní

 

zvládá pasivně základní pojmy o jednoduchých cvicích

Základní názvy a pojmy o jednoduchých cvicích

 

zvládá kotoul vpřed a vzad

Průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu vpřed a vzad

 

Kotoul vpřed a vzad

 
 

Odraz snožmo

 

zvládá s dopomocí výskok do vzporu dřepmo na sníženou bednu

Gymnastika

Odrazem výskok do vzporu dřepmo na sníženou bednu

 

šplhá podle svých sil a schopností

Průpravná cvičení pro nácvik přírazu obounož

 

Šplh max. 2m s dopomocí

 

přejde s dopomocí lavičku a dodržuje při tom bezpečnost cvičení

Chůze po lavičce s dopomocí

 

zvládá základní atletické pojmy

Atletika

Základní atletické pojmy – vysvětlení (prohlubování učiva)

 

zvládá teoreticky techniku skoku, běhu a hodu

Základy skoku, běhu a hodů

 

reaguje na startovní signály a povely

Starty (signály a povely)

 

zvládne úspěšně testy (měření časů a vzdáleností)

Sprint 50 m

 

zvládá sprint na 50 m,

Nácvik nízkého a pol. startu (bez bloků)

 

zvládá vytrvalostní běh na 12 min

Vytrvalostní běh 12 min (podle úrovně žáků lze prokládat chůzí)

 

zvládá skok do dálky sounož z místa

pohybové hry pro rozvoj rychlosti síly a vytrvalosti

 

zvládá skok do dálky z místa

cvičení pro rozvoj odrazové síly a obratnosti

 

odraz z místa

 

skok do dálky z místa

 

zvládá hod z místa, za chůze

Hod míčkem za chůze

 

zvládá pojmenovat části hřiště a zná známé míčové hry

Sportovní hry

 

 

 

Plavání

seznámení s pravidly některých míčových her

 

zvládá jednoduché přihrávky a pohyb s míčem

Chytání a házení

 

uplatňuje znalosti ve hře

Přihrávky jednoruč a obouruč

 

hraje „fair play“; má radost ze hry

 

 

 

 

pohybuje se bezpečně ve vodním prostředí 
zná zásady chování při plavání
ovládá jeden plavecký způsob (uplave alespoň 25m)
POZNÁMKY:

 

Modifikovaná vybíjená

 

 

 

 

základní plavecký výcvik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní ročníkový výstup 

3.ročník

okruh

učivo

Průřezová témata

Mezipředm. vztahy

dbá přesně povelů učitele a rychle reaguje na jeho pokyny a gesta

 

Bezpečnost při cvičení

OSV 1, OSV 2, OSV 3, OSV 4, OSV 8,

Vhodný úbor

EV 4

Povely a gesta

 

pozná pojem relaxace a kondice; ví, že je schopen svou kondici ovlivnit a zná důležitost relaxace

Kondiční a relaxační cvičení

pohybové hry pro rozvoj pohybových schopností

 

posilování s vlastní nebo nižší váhou

 

relaxační cvičení

 

strečink

 

chová se bezpečně a je schopen dát přiměřenou dopomoc spolužákovi

Gymnastika

Základní záchrana a dopomoc při cvičení

 

zvládá estetické držení těla

Gymnastické držení těla, pohyby rukou, trupu atd.

 

zvládá pasivně základní pojmy o jednoduchých cvicích

Průpravné cvičení pro motorické schopnosti

 

Používání nářadí a náčiní

 

zvládá kotoul vpřed a vzad

Průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu vpřed a vzad

 

Kotoul vpřed a vzad

 

zvládá skoky snožmo, s dopomocí překoná kozu našíř

Odraz snožmo

 

Odrazem roznožka přes kozu naší

 

šplhá podle svých sil a schopností

Gymnastika

Průpravná cvičení pro nácvik přírazu obounož

 

Šplh s dopomocí i bez

 

přejde lavičku

Chůze po lavičce

 

zvládá základy tance

Pohyb s hudebním doprovodem

 

je schopen poslouchat a vnímat hudbu a smaží se pohybovat do rytmu

Základní tance

 

aktivně zvládá základní atletické pojmy související s hodem, skokem a během

Atletika

Seznámení s pomůckami na měření výkonů

 

zvládá techniku nízkých a polohových startů; dbá své bezpečnosti

Starty (signály a povely)

 

zvládá testy: rychlostní běh na 60m;   vytrvalostní běh na 12 min

Běžecká abeceda

 

Starty na povel

 

Běh 60m

 

Vytrvalostní běh

 

Běh v terénu dle možností žáků

 

zvládá skok do dálky s rozběhem

Nácvik skoku do dálky s rozběhem

 

zvládá hod míčkem s rozběhem

Hod míčkem z chůze

 

Hod míčkem z rozběhu

 

chytí a odbije míč a snaží se pohybovat s míčem; začleňuje se aktivně do kolektivních míčových her; dodržuje pravidla hry, chová se ohleduplně a kamarádsky

 

 

 

pohybuje se bezpečně ve vodním prostředí 
zná zásady chování při plavání
ovládá jeden plavecký způsob (uplave alespoň 25 m)
POZNÁMKY:

Sportovní hry

 

 

 

 

 

 

Plavání

 

 

 

 

 

 

 

Přihrávky jednoruč a obouruč

 

Vedení míče driblinkem

 

Střelba na koš

 

Hry podle zjednodušených pravidel (minibasketbal, vybíjená)

 

 

 

 

základní plavecký výcvik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tělesná výchova - 4. ročník

Školní ročníkový výstup  

okruh

učivo

Průřezová témata

Mezipředm. vztahy

dbá přesně povelů učitele a rychle reaguje na jeho pokyny a gesta

 

Bezpečnost při cvičení

OSV 1, OSV 2, OSV 3, OSV 4, OSV 6, OSV 8

Vhodný úbor

EV 4

Povely a gesta

 

pozná pojem relaxace a kondice; ví, že je schopen svou kondici ovlivnit a zná důležitost relaxace

Kondiční a relaxační cvičení

pohybové hry pro rozvoj pohybových schopností

 

posilování s vlastní nebo nižší váhou

 

relaxační cvičení

 

strečink

 

chová se bezpečně a je schopen dát přiměřenou dopomoc spolužákovi; zvládá estetické držení těla; zvládá pasivně základní pojmy o jednoduchých cvicích

Gymnastika

Základní záchrana a dopomoc při cvičení

 

Gymnastické držení těla, pohyby rukou, trupu atd.

 

Průpravné cvičení pro motorické schopnosti

 

Používání nářadí a náčiní

 

zvládá kotoul vpřed a vzad

Kotoul vpřed a vzad

 

Stoj na lopatkách

 

zvládá v rámci svých schopností skrčku přes kozu našíř nebo vyskočí do dřepu na bednu

Odraz z můstku

 

Skrčka přes bednu našíř

 

šplhá podle svých sil a schopností

Gymnastika

Průpravná cvičení pro nácvik přírazu obounož

 

Šplh s dopomocí i bez

 

zvládá základy tance

Pohyb s hudebním doprovodem

 

je schopen poslouchat a vnímat hudbu a smaží se pohybovat do rytmu

Cvičení s náčiním ve spojení s hudbou (švihadlo, šátek)

 

snaží se o estetické držení těla

 

dovede změřit a zaznamenat výkony v prováděných disciplínách

Atletika

Způsoby měření a zaznamenávání výkonů

 

pozná běžecký a skokanský sektor

Seznámení s částmi atletického hřiště

 

vyjmenuje některé z našich atletů

Jména nejznámějších atletů

 

užívá prvky běžecké abecedy

Běžecká abeceda

 

zvládne testy: rychlostní běh na 60m; vytrvalostní běh na 12 min.

Běh 60m z nízkého startu

 

Vytrvalostní běh

 

Běh v terénu dle možností žáků

 

zvládá skok do dálky s rozběhem

Odrazová průprava skoku do dálky s rozběhem

 

Odraz z břevna

 

zvládá hod míčkem s rozběhem

Hod míčkem z rozběhu

 

snaží se využít osvojených dovedností ve hře; dodržuje základní pravidla osvojovaných her; hraje „fair play“ a má radost ze hry; je schopen zaznamenat utkání a podílet se na jeho řízení a organizaci

Sportovní hry

organizace utkání

 

Přihrávky jednoruč a obouruč

 

Vedení míče driblinkem

 

Střelba na koš

 

Přihrávky a vedení míče nohou

 

Střelba na branku

 

Hry podle zjednodušených pravidel (minibasketbal, vybíjená, kopaná)

 
 

pohybuje se bezpečně ve vodním prostředí 
zná zásady chování při plavání
ovládá jeden plavecký způsob (uplave alespoň 25 m)
POZNÁMKY:

 Plavání  základní plavecký výcvik   

 Tělesná výchova pro 5. ročník

Školní ročníkový výstup   

okruh

učivo

Průřezová témata

Mezipředm. vztahy

dbá přesně povelů učitele a rychle reaguje na jeho pokyny a gesta

 

Bezpečnost při cvičení

OSV 1, OSV 2, OSV 3, OSV 4, OSV 6, OSV 8,

Vhodný úbor

 EV 4

Povely a gesta

 

pozná pojem relaxace a kondice; ví, že je schopen svou kondici ovlivnit a zná důležitost relaxace

Kondiční a relaxační cvičení

pohybové hry pro rozvoj pohybových schopností

 

posilování s vlastní nebo nižší váhou

 

relaxační cvičení

 

strečink

 

chová se bezpečně a je schopen dát přiměřenou dopomoc spolužákovi

Gymnastika

Základní záchrana a dopomoc při cvičení

 

zvládá estetické držení těla

Gymnastické držení těla, pohyby rukou, trupu atd.

 

zvládá pasivně základní pojmy o jednoduchých cvicích

Průpravné cvičení pro motorické schopnosti

 

Používání nářadí a náčiní

 

dodržuje pravidla bezpečného chování na nářadí a v nářaďovně

Kotoul vpřed a vzad a jeho modifikace

 

zvládne dát jednoduchou dopomoc

Stoje na lopatkách

 

zvládá kotoul vpřed a vzad, stoj na lopatkách, stoj na rukou s dopomocí

Gymnastika

Stoj na rukou s dopomocí

 

zacvičí jednoduchou gymnastickou sestavu

Gymnastické sestavy

 

zvládá v rámci svých schopností skrčku přes bednu našíř nebo vyskočí do dřepu na bednu

   

Skrčka přes bednu našíř

 

šplhá podle svých sil a schopností

Průpravná cvičení pro nácvik přírazu obounož

 

Šplh s dopomocí i bez

 

rád poslouchá hudbu a dle svých možností zvládá estetický pohyb

Pohyb s hudebním doprovodem

 

nestydí se tančit se spolužákem

Chování partnerů při tanci

 

je schopen poslouchat a vnímat hudbu a snaží se pohybovat do rytmu

 

užívá prvky běžecké abecedy

Atletika

Běžecká abeceda

 

zvládne testy: rychlostní běh na 60m; vytrvalostní běh na 12 min

Běh 60m z nízkého startu

 

Vytrvalostní běh

 

Běh v terénu dle možností žáků

 

zvládá skok do dálky s rozběhem

Rozvoj odrazové síly

 

Skok do dálky z rozběhu

 

zvládá skok do dálky s rozběhem

Atletika

Rozměření rozběhu

 

zvládá hod míčkem s rozběhem

Hod míčkem z rozběhu

 

snaží se využít osvojených dovedností ve hře; zná základní pravidla osvojovaných her; hraje „fair play“ a má radost ze hry; je schopen zaznamenat utkání a podílet se na jeho řízení a organizaci

Sportovní hry

organizace utkání

 

Přihrávky jednoruč a obouruč

 

Vedení míče driblinkem

 

Střelba na koš

 

Přihrávky a vedení míče nohou

 

Střelba na branku

 

Hry podle zjednodušených pravidel (minibasketbal, vybíjená, kopaná)

 
 

pohybuje se bezpečně ve vodním prostředí 
zná zásady chování při plavání
ovládá jeden plavecký způsob (uplave alespoň 25m)
POZNÁMKY:

 

 Plavání  Základní plavecký výcvik