Pátek 17. říjen 2014

5.7 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce
 5.7.1 Vzdělávací obor Člověk a svět práce
NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU:     PRACOVNÍ ČINNOSTI
5.7.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové vymezení:

Předmětu Pracovní činnosti je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, který je v RVP ZV rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy: Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů, které jsou pro školu povinné.

Předmět Pracovní činnosti postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků.

Koncepce předmětu vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých podobách a širších souvislostech a cíleně se zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Tím se odlišuje od ostatních předmětů a je jejich určitou protiváhou. Je založen na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků.

Do výuky je zařazena dopravní výchova (Dopravní výchova – Příloha 1), žáci se seznamují se světem financí (Finanční gramotnost – Příloha 2), osvojují si bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých životních situacích (Ochrana člověka za mimořádných událostí – Příloha 3).

Žáci se učí plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu, jsou vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. V závislosti na věku žáků se postupně buduje systém, který žákům poskytuje důležité informace ze sféry výkonu práce a pomáhá jim při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření.

 Časové vymezení:

 1. ročník – 1 hodina

 2. ročník – 1 hodina

 3. ročník – 1 hodina

 4. ročník – 1 hodina

 5. ročník – 1 hodina.

 Organizační vymezení:

Výuka probíhá ve třídě, na školní zahradě + projekty.

 Průřezová témata:

 Osobnostní a sociální výchova (OSV)

Osobnostní rozvoj

OSV1 Rozvoj schopnosti poznáván: Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů, dovednosti pro učení a studium

OSV4 Psychohygiena: Dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích; dobrá organizace času; dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění-relaxace, efektivní komunikace atd.); hledání pomoci při potížích

 Environmentální výchova (EV)

EV2 Základní podmínky života: živá a neživá příroda: Voda (vztahy vlastností vody a života, význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás, způsoby řešení); ovzduší (význam pro život na Zemi, ohrožování ovzduší a klimatické změny, propojenost světa, čistota ovzduší u nás); půda (propojenost složek prostředí, zdroj výživy, ohrožení půdy, rekultivace a situace v okolí, změny v potřebě zemědělské půdy, nové funkce zemědělství v krajině; ochrana biologických druhů (důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů); ekosystémy – biodiverzita (funkce ekosystémů, význam biodiverzity, její úrovně, ohrožování a ochrana ve světě a u nás); energie (energie a život, vliv energetických zdrojů na společenský rozvoj, využívání energie, možnosti a způsoby šetření, místní podmínky); přírodní zdroje (zdroje surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy na prostředí, principy hospodaření s přírodními zdroji, význam a způsoby získávání a využívání přírodních zdrojů v okolí)

EV3 Lidské aktivity a problémy životního prostředí: zemědělství a životní prostředí, doprava a životní prostředí, dlouhodobé programy zaměřené na růst ekologického vědomí veřejnosti (Den Země)

EV4 Vztah člověka k prostředí: Naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby využívání a řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťování ochrany životního prostředí v obci - instituce, nevládní organizace, lidé); náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí); prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, jejich komplexní a synergické působení, možnosti a způsoby ochrany zdraví)

5.7.1.2 Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Pracovní činnosti                    

 Výuka přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka takto:

 Kompetence k učení

 Učitel:

 

 • přesně stanovuje postup a výsledek samostatné práce,

 • umožňuje žákům získávat různými způsoby informace o dalším studiu a povoláních.

Žák:

 • plánuje, organizuje a řídí vlastní práci,

 • chápe důležitost dalšího studia a celoživotního učení,

 • efektivně využívá získané informace v praktickém životě,

 • vytvářejí si pozitivní vztah k práci.

 

Kompetence k řešení problemů

 

Učitel:

 

 • poskytuje potřebné informace,

 • vede diskusi žáků při řešení problémů,

 • dává žákům dostatečný prostor pro samostatnou tvořivou práci.

Žák:

 • činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit,

 • uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí,

 • výsledky svých rozhodnutí zhodnotí.

Kompetence komunikativní

 

Učitel:

 

 • průběžně seznamuje žáky s potřebnými texty, práce žáků je závislá na porozumění textům.

Žák:

 • rozumí různým typům textů a záznamů, hlavně schematickým nákresům, technickým výkresům, využívá je pro samostatnou práci i pro aktivní zapojení do práce ve skupině.

 

Kompetence sociální a personální

 

Učitel:

 

 • přesně vymezí rozsah práce pro skupinu žáků,

 • pomáhá rozdělit pracovní role ve skupině,

 • poskytne pomoc, pokud o ni žáci požádají,

 • zhodnotí práci skupiny i jednotlivých členů.

Žák:

 • účinně spolupracuje ve skupině,

 • pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce přijetím role ve skupině,

 • v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá,

 • respektuje různé postupy a hlediska,

 • dokáže si z nich vzít poučení,

 • vytváří si pozitivní představu o sobě samých.

 

 

Kompetence občanské

Učitel:

 

 • při vhodných příležitostech seznamuje žáky s problémy životního prostředí,

 • vštěpuje žákům principy chování vedoucí k trvale udržitelnému rozvoji.

Žák:

 • chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy,

 • rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje

Kompetence pracovní

 

Učitel:

 

 • seznámí žáky s bezpečností práce,

 • dbá na to, aby používané nástroje a vybavení nebyly poškozené nebo nebezpečné,

 • žáky informuje o dalších možnostech studia.

 

Žák:

 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení,

 • dodržuje vymezená pravidla,

 • při pracovní činnosti chrání své zdraví a zdraví druhých,

 • využívají získané znalosti a zkušenosti k vlastnímu rozvoji i k přípravě na budoucnost.

 

 

5.7.1.3 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Pracovní činnosti

PRACOVNÍ ČINNOSTI - 1. – 3. ROČNÍK (1. období)

 

Školní ročníkový výstup

Učivo

Průřezová témata,

mezipředmětové vztahy                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
 

Práce s drobným materiálem

OSV 1, OSV 4,

 

- mačká, trhá, lepí, stříhá, vystřihuje, překládá a skládá papír

-   vytváří jednoduché prostorové tvary z papíru

- papír

EV 2, EV 3, EV 4

 

-   vytváří jednoduché prostorové tvary z modelovací hmoty

     

- stříhá a lepí textilie

- textil

   

- navléká, dotváří, opracovává a třídí přírodní materiál

- přírodniny

   

- pracuje podle slovního návodu nebo předlohy

     
       
 

Konstrukční činnosti

   

- sestavuje dle své fantazie jednoduché i složitější stavebnicové prvky,

       montuje a demontuje stavebnice

- práce se stavebnicemi např. Merkur, Seva,

Lego, Seva 2 

   
       
 

Pěstitelské činnosti

   

- vyrábí kalendáře ročního období

- provádí základní péči o pokojové květiny ve třídě, v rámci školy

- vyseje/vysadí nenáročnou rostlinu a pečuje o ni; pozoruje a zaznamenává její růst, výsledky pozorování zhodnotí

Základní péče o nenáročné rostliny - otírání listů, zalévání, kypření, výsev, výsadba.

Pozorování přírody.

 

   
       
 

Příprava pokrmů

   

- připraví stůl na svačinu

- prostře sváteční stůl pro spolužáky k oslavě svátků, narozenin, které

       oslavujeme ve škole

- při svačině a drobných oslavách se chová vhodně

Základy slušného chování při stolování.

Základy úpravy stolu pro různé příležitosti.

 

   
       

PRACOVNÍ ČINNOSTI - 4. – 5. ROČNÍK (2. období)

 

Školní ročníkový výstup

Učivo

Průřezová témata,

mezipředmětové vztahy                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
 

Práce s drobným materiálem

OSV 1,OSV 4,

 

- tvoří z dostupných přírodnin

Práce s přírodním materiálem

EV 2, EV 3, EV 4

 

- vystřihuje, modeluje a lepí z kartonu a papíru

Koláž. Papírové modely.

   

- aplikuje v praxi jednoduché základy šití

Základy šití.

   

- zpracovává dle své fantazie modelovací hmotu, keramickou hlínu

Návrh a zpracování keramického výrobku.

   

- vytváří vánoční ozdoby; vánoční a velikonoční dekorace

Vánoční a velikonoční ozdoby a výzdoba.

   

- volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem

       k použitému materiálu      

Pracovní pomůcky, nástroje a náčiní.

   

- udržuje pořádek na pracovním místě; dodržuje zásady hygieny a

       bezpečnosti při práci s drobným materiálem

Zásady hygieny a bezpečné práce.

   
       
 

Konstrukční činnosti

   

- provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž

- pracuje se stavebnicí podle slovního návodu, modelu, jednoduchého náčrtku

- dodržuje zásady hygieny a bezpečné práce při práci se stavebnicí

Stavebnice - montáž, demontáž, práce podle návodu

 

   
       
 

Pěstitelské činnosti

   

- předpěstuje, vysadí a ošetřuje vybranou zeleninu, okrasnou květinu

     na školním pozemku

- samostatně provádí pozorování svého pěstitelského pokusu

- ošetřuje podle pokynů pokojové rostliny

- volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a

       náčiní

- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti při pěstitelských pracích

Pěstitelské práce, jednoduché pokusničení a pozorování.

Péče o rostliny.

Pracovní pomůcky, nástroje a náčiní pro práci na pozemku.

Zásady hygieny a bezpečnosti na školním pozemku.

   
       
 

Příprava pokrmů

   

- popíše základní vybavení kuchyně a jeho funkci

- připraví samostatně jednoduchý pokrm ze studené kuchyně,

       jednoduché nápoje

- dodržuje pravidla správného stolování, společenského chování

       v rámci školy

- udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch;

       dodržuje základy hygieny a bezpečné práce v kuchyni

Vybavení kuchyně - nástroje, náčiní, přístroje, zařízení.

Studená kuchyně. Nápoje.

Stolování.

Bezpečnost a hygiena v domácnosti.

   

- poskytne první pomoc při drobném úraze; úraz hlásí

       učiteli

První pomoc při drobných úrazech ve třídě, na školním pozemku, v domácnosti.